Storie dei clienti

Spotlight på Deutsche Post DHL och Alstom: Satsning på kompetensledda karriärer som drivs av AI

Historiskt sett har kompetensutveckling skett via lektioner i klassrumsstil som ofta är breda och generaliserade för att göra dem mer lockande för många olika branscher. Denna metod fungerar inte i dagens värld – vi behöver snabbare vidare- och omutbildning, vi behöver den vid rätt tidpunkt, i rätt sammanhang och vi vill att dessa kompetenser ska kunna användas i våra existerande roller och i en nära framtid.

Det franska multinationella mobilitetsföretaget Alstom och logistikjätten Deutsche Post DHL (DPDHL) har båda använt artificiell intelligens (AI) för att förbereda sin arbetsstyrka för framtiden. De fokuserar på sina existerande kompetensklyftor och syftar till att uppmuntra sina medarbetare att vidareutbilda sig och ta ansvar för sina egna karriärer.

Vilka är utmaningarna och varför välja AI för HR för att lösa dem?

För både DPDHL och Alstom är huvudutmaningen tvåfaldig:

  • Att manuellt försöka hantera en intern marknadsplats är tidskrävande och svårt att skala. Att mata in en så stor mängd personuppgifter manuellt innebär att den snabbt skulle bli inaktuell.
  • Spridningen av deras arbetsstyrkor gör traditionell utbildning opraktisk. Att försöka erbjuda utbildning till så många anställda i både olika roller och olika länder var nästan omöjligt.

Tack vare den AI-drivna talangplattformen från Cornerstone kan dessa företag rationalisera sina medarbetar- och kompetensdata och göra dem konkreta och användbara. Med hjälp av plattformen har organisationerna skapat en intern marknadsplats där medarbetarna kan skapa profiler som visar deras färdigheter och kompetenser, och även de kompetenser de vill skaffa sig.

Med informationen som matades in i plattformen kunde båda organisationerna sedan erbjuda personanpassad utbildning, förbereda utvecklingsprogram, ge synlighet och en tydlig karriärväg med möjligheter till rörlighet inom företaget. Dessa medarbetarprofiler gör det också lätt för de två HR-teamen att identifiera kompetensluckor inom sina arbetsstyrkor, samt hitta lämpliga medarbetare att utbilda för att fylla dessa.

”En av de stora utmaningarna vi har ställts inför var hur vi introducerar en kompetensontologi”, säger Meredith Wellard, VP, Group Learning, Talent and Platforms på Deutsche Post DHL. “Jag tror att här har några av de AI-baserade verktygen verkligen förändrat vår värld genom att vi nu kan börja att –bara genom att klicka på en knapp – identifiera vad som kan bli nästa karriärsteg för en flygplatshanterare eller arbetsledare på ett lager och se vilka kompetenser de har som kanske är överförbara till andra delar av verksamheten.”

Hur drar anställda nytta av en AI-driven talangplattform?

Med en AI-plattform kan medarbetarna skapa profiler som tydligt beskriver deras styrkor, samt identifiera områden för potentiell utveckling. De kan också se karriärmöjligheter inom sitt företag, inklusive de kompetenser de behöver för att avancera i sina karriärer och de utvecklings- och utbildningsalternativ som finns tillgängliga för att hjälpa dem att förvärva och bemästra dessa kompetenser. Denna insyn i talangmobilitet och tillväxtmöjligheter ökar motivationen och engagemanget bland anställda eftersom de kan utvärdera sig själva för olika roller och skapa sin egen, personliga karriärplan.

Användningen av medarbetarprofiler avlägsnar också förutfattade meningar tidigt i anställnings- och befordringsprocesserna, eftersom anställda kan ses utifrån deras kompetens snarare än baserat på demografisk information.

Hur reagerade medarbetarna på introduktionen av en AI-driven talanglösning?

På Alstom var medarbetarna till en början nervösa rörande AI. Begreppet ”artificiell intelligens” var obekant och skrämmande. För att övervinna denna nervositet genomförde HR-teamet en konceptvalidering för att visa personalen att AI inte är det ”stora teknikmonstret” från Hollywood-filmer, utan snarare en möjlighet att stödja deras egen utveckling. Medarbetarna gavs också kontroll över sina uppgifter och fick välja om de ville mata in dessa uppgifter eller inte.

På DPDHL var medarbetarna entusiastiska över möjligheten att deras kompetens skulle bli mer synlig inom hela organisationen. Med maskininlärning för att förbättra personanpassning kände sig anställda mer värderade eftersom föreslagna utvecklings- och karriärmöjligheter var skräddarsydda för deras individuella behov och intressen.

Vad är det slutliga målet för Alstom och DPDHL?

På Alstom anser HR-teamet att kompetens måste stå i fokus från anställning till pensionering så att medarbetarna ser att personlig utveckling och karriärtillväxt inte längre behöver uppnås genom att flytta från företag till företag. Istället kan Alstom genom att utnyttja AI:s styrka underlätta personers tillväxt och utveckling inom ett företag.

”Ett av våra huvudmål med AI och kompetenshantering är att ge medarbetarna en transparent marknad där de har rätt nivå av information och verktyg för att förbereda sina långsiktiga karriärambitioner”, säger Julia Maria Carvalho, HR-projektledare HRIS på Alstom. ”AI hjälper oss att förbereda för framtida utmaningar genom att rationalisera HR-information, data och insikter så att den är påtaglig och tillgänglig för medarbetare överallt.”

DPDHL hoppas att medarbetare, med de möjligheter som AI erbjuder, kan se ett jobb för livet där den inre marknaden är starkare än den externa. Företaget ser fram emot att kunna förbättra sina rekryteringsmetoder med riktade, kompetensbaserade anställningar genom den AI-drivna plattformen där kompetens är den nya valutan och information är inträdespriset.

Hör mer om AI-driven kompetensutveckling på LearnTech 2022, 4:e – 5:e maj i London Anmäl dig till konferensen för att höra Meredith Wellard och andra diskutera varför en tydlig förståelse för kompetens kan hjälpa organisationer att bättre definiera vad de behöver för att lyckas, hur medarbetare kan känna till och hantera sina egna kompetenser bättre och var de kan utvecklas för att uppfylla både organisationens mål och sina egna personliga karriärmål.

Boka ditt konferenspass här. Cornerstone-teamet ser också fram emot att diskutera dina specifika kompetenshanteringskrav i rum N1-N7 i monter G10. Vi ses på LearnTech 2022!

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Dietro le quinte della nuova audace visione di Cornerstone per una forza lavoro pronta per il futuro

Post del blog

Dietro le quinte della nuova audace visione di Cornerstone per una forza lavoro pronta per il futuro

Un marchio, un'immagine. Non si tratta di un nuovo logo anche se, come avrai notato, ne abbiamo uno. Non si tratta di un nuovo scopo perché, da oltre 20 anni, il nostro chiodo fisso è sempre stato aiutare le persone a mettere a frutto il loro potenziale e a raggiungere traguardi incredibili. Stiamo parlando dei luoghi di lavoro "che non torneranno più come prima" e della perseveranza di Cornerstone nel fare da apripista nei settori della formazione e dell'innovazione delle strategie relative ai talenti, nonché nell'aiutare i clienti preparandoli per il futuro. È giunto il momento (di reinventare il modo di lavorare) Sappiamo tutti che il futuro del lavoro incombe su di noi. Sono in corso trasformazioni aziendali inesorabili e mutamenti profondi del modo in cui lavoriamo. È anche un'epoca di cambiamenti radicali per le persone. I confini tra lavoro e vita privata sono stati cancellati e, ora più che mai, ci rivolgiamo alle nostre organizzazioni in cerca di stabilità, senso di comunità e un obiettivo. Questo è per tutti noi un periodo di profonda riflessione personale, un'opportunità per valutare il nostro percorso e per reinventare chi siamo, chi vogliamo essere e dove vogliamo andare. Il futuro che stiamo scrivendo richiede un'agilità, una resilienza e un allineamento maggiori, dal momento che le priorità cambiano, le competenze avanzano e gli obiettivi evolvono. Richiede un notevole cambiamento della forma mentis adottata dalle aziende, all'insegna di partnership tese a sviluppare legami più stretti, una visione condivisa e un profondo senso di comunità. Richiede che ognuno di noi disponga degli strumenti per uno sviluppo, una crescita e interazioni su misura. La situazione è molto intricata e noi di Cornerstone sapevamo che avremmo dovuto trovare soluzioni originali per affrontarla. È così che sono nati il nostro nuovo look e la nostra audace visione di preparare il personale al futuro. Ripensare il nostro modo di lavorare significa spostare l'attenzione su un approccio più umano e noi crediamo che i talent leader siano essenziali per compiere questo passaggio. L'ascesa del talent leader moderno Se in passato l'importanza dei talent leader all'interno delle nostre organizzazioni è stata messa in discussione, ora non ci sono più dubbi. Gli stravolgimenti che hanno investito il mondo del lavoro negli ultimi 18 mesi hanno portato alla ribalta i talent leader, ampliandone l'influenza nelle organizzazioni in modo trasversale e promuovendo il passaggio a modelli che si basano sul ritorno a una dimensione umana e che mettono le persone al centro. I talent leader di oggi hanno le redini della situazione: mettono in contatto le persone con nuove opportunità di crescita e allineano gli obiettivi aziendali con scopi più ampi per aiutare le loro organizzazioni a raggiungere successi straordinari. Per aiutare i talent leader a creare una forza lavoro ispirata, allineata e di successo, Cornerstone sapeva che doveva fornire loro più dell'ennesimo strumento tecnologico a sé stante. Sapevamo che questa era la nostra opportunità di potenziare i talent leader non solo con una nuova tecnologia, ma stravolgendo completamente la nostra visione e reinventando l'ambiente lavorativo. In questo nuovo ambiente di lavoro, tutti intendono il successo allo stesso modo, ognuno può creare un piano di crescita personalizzato e tutti possono lavorare con maggiore autonomia, libertà, creatività e agilità. Rendendo il mondo del lavoro funzionale per tutti. Scopri in che modo Cornerstone può aiutare la tua organizzazione a coniugare la crescita delle persone con il successo aziendale, per creare ambienti di lavoro che favoriscano la crescita, la produttività e il successo di tutti. Un nuovo sistema che funziona Da oltre 20 anni, Cornerstone è l'azienda leader nel settore dello sviluppo del personale, quindi c'è una cosa che sapevamo bene: il futuro del lavoro richiede un nuovo approccio alla crescita delle persone. Parallelamente al nostro nuovo marchio, stiamo creando un nuovo ambiente che tiene conto dei bisogni e degli obiettivi specifici di ogni persona, che unisce tutti in nome della crescita e del successo e che crea modalità di lavoro più libere e agili indipendentemente da chi siamo, dove lavoriamo e come svolgiamo i nostri compiti. Ecco perché siamo entusiasti di condividere ulteriori aggiornamenti sull'acquisizione di EdCast da parte di Cornerstone. Insieme, intendiamo perseguire una nuova e audace visione che mira a rivoluzionare il modo in cui le persone e i team apprendono, crescono, interagiscono e prosperano in questo nuovo mondo del lavoro. Unisciti a noi per reinventare il lavoro assieme La nostra mission è aiutare i clienti a coniugare il successo del personale e quello aziendale, e a prepararsi per il futuro. È forse un'affermazione ardita, azzardata e inaudita? Senz'altro. Tuttavia illustra perfettamente lo spirito di Cornerstone. Pensiamo anche che renda giustizia ai nostri clienti e siamo molto felici di intraprendere questo percorso con tutti voi! Scopri di più su come Cornerstone ed EdCast hanno unito le forze per favorire la crescita della tua organizzazione. Motiva il personale grazie a un'esperienza di crescita personalizzata orientata agli obiettivi e da cui trarre ispirazione.

Cornerstone porta Engineering sul podio agli HR Innovation Award

Post del blog

Cornerstone porta Engineering sul podio agli HR Innovation Award

E’ con grande orgoglio che abbiamo assistito alla premiazione di Engineering Ingegneria Informatica agli HR Innovation Award, che si tengono ogni anno per iniziativa dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano. Engineering ha vinto nella categoria “Talent Attraction” per un progetto che ha permesso di trasferire l’intero processo di ricerca, selezione e onboarding su un’unica piattaforma digitale, che consente di scremare le candidature, organizzare i colloqui, assegnare al neoassunto una mail aziendale, insieme ad altre dotazioni, e creare report sulle attività del candidato. Come Cornerstone ha aiutato Engineering Engineering è una tra le più importanti realtà a livello globale specializzata in servizi, produzione software e piattaforme digitali che accompagnano aziende e organizzazioni, pubbliche e private, nella trasformazione digitale. Con circa 11 mila dipendenti, 60 sedi e 4 data center in tutto il mondo, Engineering ha deciso di implementare la suite recruiting di Cornerstone OnDemand allo scopo di migliorare la digitalizzazione dei processi di ricerca e selezione del personale. L’utilizzo del software Cornerstone è stato molto ben accolto dal team Human Resources & Organization di Engineering, che ha confermato di aver avuto vantaggi quantificabili già dal primo semestre: Raddoppio delle candidature Riduzione del 50% del tempo dedicato allo screening e alla gestione delle candidature Riduzione pari a 160 kg dell’utilizzo di carta Questo riconoscimento è molto importante in funzione del momento attuale che stiamo vivendo, in cui il fenomeno al quale molte aziende del settore informatico - e non solo - non riescono a sottrarsi è rappresentato dalla difficoltà di attrarre nuovi talenti. Ciò succede perché stiamo assistendo sempre di più al capovolgimento dei classici ruoli: non sono più le aziende che scelgono i candidati, ma i candidati che scelgono le aziende.  Le Direzioni HR sono consapevoli di questo cambiamento in atto e la principale sfida per il 2019 è proprio il rinnovamento dei modelli di organizzazione del lavoro, lo sviluppo di cultura e competenze digitali, l’employer branding e la capacità di attrarre dei talenti. Ma solo una azienda su cinque sta effettivamente introducendo un modello organizzativo agile, lavorando in maniera coerente su struttura, processi e practice, cultura e stili di leadership, competenze ed ecosistema. Ed è qui che entra in scena la suite di Cornerstone. Nel caso di Engineering la sfida rappresentata dal reclutamento di nuovi talenti è stata vinta, risultando convincente anche alla giuria degli HR Innovation Award che ha deciso di premiarla per la categoria Talent Attraction. Auspico che, in tema di HR, cresca sempre di più il numero delle aziende consapevoli dell’importanza dei dipendenti e della necessità di considerarli parte integrante e fondamentale per il proprio business. Proprio questo ha permesso a Engineering, grazie all’utilizzo del cloud per la ricerca e selezione di Cornerstone OnDemand, di raggiungere importanti obiettivi. Guarda il video: https://embed.vidyard.com/share/1RU39vwBKWdnC87vZrdLhq

Formazione continua e personalizzata per tutti

Scheda tecnica

Formazione continua e personalizzata per tutti

Formazione, competenze, mobilità e avvicendamenti sono i fattori che determinano il successo di persone e organizzazioni. Con Cornerstone Learning, i dipendenti possono gestire la propria crescita professionale e l’azienda può allineare la formazione ai propri obiettivi e strategie per migliorare le prestazioni, mantenere la competitività e aumentare il coinvolgimento dei dipendenti.

Prenota un incontro

Parla con un esperto di Cornerstone per stabilire come possiamo aiutarti riguardo alle esigenze specifiche di gestione del personale della tua organizzazione.

© Cornerstone 2022
Note legali