고객 이야기

Så skapade Bristlecone en kultur för självstyrt lärande

Nonprofit page hero

2,800

Medarbetare

기술

Bransch

2022

Kund sedan

Bristlecone Group (ett företag i Mahindragruppen) är ledande inom AI-drivna applikationer för transformationstjänster för sammanlänkade försörjningskedjor. Företaget startade för 25 år sedan och har en konsultbaserad verksamhet med fler än 12 globala hubbar och 2 500 konsulter.

Företaget har alltid haft en entreprenörskultur med fokus på självstyrt lärande och kompetensutveckling för medarbetarna. Bristlecone tilldelades Gold Award för "excellence in creating a culture of continuous learning and upskilling" av Economic Times 2022 och kom på andraplats i National HRD Network People First Ace Awards 2022. Båda priserna speglar företagets satsningar på lärande och utveckling. 2023 vann Bristlecone Cornerstones APJ RAVE Award i kategorin "Learning Experience" för sin exceptionella strategi för lärande och talangutveckling.

Bristlecones mål

Bristlecones mål

Bristlecone ville vara proaktiva och ytterligare fördjupa utvecklingen av lärandet, L&D-processen och kulturen inom företaget.

Det ledde till valet av EdCast by Cornerstone för att transformera lärande och kompetensutveckling.

Varför EdCast?

Valet av EdCast föregicks av en enkätundersökning om medarbetarnas erfarenheter. Den visade att karriärutveckling var ett område för förbättring och företaget tog fasta på det. Bristlecone ville bygga en lärandekultur baserad på en positiv mix av både självstyrd och obligatorisk utbildning. Företaget ville också att medarbetarnas utveckling skulle stämma överens med både individuella mål och Bristlecones ramverk för metakompetens. Man skapade ett ramverk för kartläggning av olika arbetsnivåer, motsvarande arbetsresultat, beteendemål och nödvändiga kompetenser för att uppfylla målen.

För att kunna genomföra allt detta behövde Bristlecone en plattform där medarbetarna hade tillgång till individanpassat innehåll för kompetensutveckling. Plattformen behövde också fungera för lärande i arbetsflödet och stödja en lärandekultur baserad på självstyrning vilket är själva kärnan i Bristlecones entreprenörsfilosofi.

Med den kunskapen valde Bristlecone att testa EdCast. Efter den första pilotomgången i juli 2022 – med en användningsgrad på 15 procent och ett enormt positivt mottagande – rullades plattformen ut i hela företaget och har nu en användningsgrad på 75 procent.

Bristlecone Group utvecklade tre viktiga nya hjälpmedel tack vare EdCast. En kommunikationsplan som stöd för funktionerna och fördelarna i Edcast-portalen. En detaljerad manual som utnyttjade företagets interna sociala applikationer. Dessutom en stark styrmodell för regelbundna uppdateringar till alla deltagare om utvecklingen av L&D inom organisationen.

Resultat

Lärandets filosofi

I linje med Bristlecones kultur: Staying Relevant, Empowerment, Responsibility & Ownership, anpassas all utbildning till medarbetarnas individuella mål för teknisk kompetens, funktion och beteende. Medarbetarna skannar av företagets förväntningar, identifierar kompetensluckor och väljer ut vilka nya kompetenser de behöver för att nå målen som är specifikt anpassade till varje nivå. Detta gör det möjligt för företaget att nå femte nivån i Kirkpatricks utvärderingsmodell genom ett rollbaserat ramverk baserat på metakompetens som är anpassat till målen. Metakompetenser ger enskilda medarbetare möjlighet att skaffa sig ny kompetens och som kan hjälpa dem att nå sina mål, vilket också innebär en lönsam avkastning på investeringen för företaget.

Utbildningsvägar och utveckling baserade på metakompetens

Bristlecone har utvecklat nivåanpassade tekniska, funktionella och beteendemässiga kompetensmål som fått över 20 000 sökningar. Det handlar om lärande och utvecklingsmöjligheter som leder till organisationsövergripande kompetenser, t.ex. effektiv kommunikation, ledarskapsförmåga, projektledning och digital kompetens. Lärandet kopplas till medarbetarnas mål genom återkommande utvärderingar. Bristlecone har också utvecklat smartkort före och efter utvärdering för alla utvecklingsvägar.

Medarbetarnas lärande ökade rekordsnabbt

Intresset steg snabbt och antalet återkommande användare ökade från 60,63 procent till 73,76 procent mellan september 2022 och februari 2023. Plattformen har 8 500 konsumtionstimmar, hela fyra gånger fler än Bristlecones totala personalstyrka, dvs. minst fem timmars lärande per person. Det innebär att företaget kan dra nytta av EdCast för att fördjupa entreprenörsandan och uppmuntra medarbetarna att ta del av ständig kompetensutveckling. I genomsnitt använder 64 procent plattformen varje månad med en genomförandegrad på 68 procent. Och nuvarande andvändningsnivå ‒ 75 procent ‒ är den högsta jämfört med övriga företag i koncernen.

Allt lärande tillgängligt överallt

Bristlecone använde EdCasts integration för Microsoft Teams för att göra utbildningsinnehållet direkt tillgängligt, både på skrivbordet och mobilt. 20–30 procent av medarbetarnas lärande sker på mobila enheter vilket visar att Bristlecone har möjliggjort lärande för medarbetarna oavsett var de befinner sig. Lärandet ökade till och med under jul- och nyårsledigheten med 25 751 slutförda kurser som visar medarbetarnas fortsatta initiativ till kompetensutveckling.

Personaliserat lärande

Bristlecone använde också EdCast för att sammanställa innehåll i linje med företagets fördjupade metakompetens för varje arbetsnivå. Det möjliggör personaliserad kompetensutveckling som stämmer med medarbetarnas intressen och befattningar. Metoden visar på ett tydligt värde för medarbetarna och har 1 912 aktiva deltagare i lärande under flera dagar. Med EdCast introducerade Bristlecone också "nudges" som påminner medarbetare om fördelarna med att avsluta påbörjade kurser och fortsätta med regelbundet lärande.

Lärande blir en del av vardagen

Bristlecone blockade 10 minuter klockan 10 varje dag då medarbetarna kunde koncentrera sig helt och hållet på sitt lärande. En annan möjlighet är My Day Friday där företaget uppmuntrar alla att inte boka in möten efter 13 på fredagar utan ta chansen att i stället lära och växa i sina roller. Man skapade också andra kampanjer, t.ex. KnoWember Pragya, en månadslång utbildningsfestival i november med gemensamt interaktivt lärande, t.ex. via Slack-grupper.

Gamifiering och poängsystem

Avslutningsvis kan nämnas att genom att använda EdCast kunde Bristlecone också gamifiera lärandet med poäng, märken och topplistor, dvs. erbjuda ännu mer individanpassade upplevelser och skapa ökat intresse för mer självstyrt lärande. Företaget har ett ramverk för lärande som lyfter fram topprestationer baserat på ett inre och ett yttre system för intjänade poäng som kan användas.

관련 리소스

더 많은 정보를 원하시나요? 제품, 고객 사례 및 최신 산업에 대한 인사이트에 대해 더 알아보십시오.

Bristlecone이 자기주도 학습 문화를 만든 방법

고객 이야기

Bristlecone이 자기주도 학습 문화를 만든 방법

Bristlecone Group(Mahindra 그룹사)은 연계된 공급망을 위한 AI 기반 애플리케이션 변환 서비스를 제공하는 선두업체입니다. 25년간의 업력을 지닌 이 기업은 12개 이상의 글로벌 허브와 2,500명 이상의 컨설턴트를 통해 컨설팅 중심의 접근 방식을 취하고 있습니다.

1:1 맞춤형 서비스를 받아 보세요

조직에 필요한 인력 관리 요구 사항을 지원하는 것과 관련해 Cornerstone 전문가와 상담하실 수 있습니다.

© Cornerstone 2024
법적 고지 사항