Cornerstones integritetspolicy för kundportalen

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Cornerstone OnDemand, Inc. och dess globala dotterbolag (tillsammans "Cornerstone") hjälper organisationer att rekrytera, utbilda och förvalta sin personal. Den enhet som ger dig tillgång till Cornerstones programvara ("organisationen") är en Cornerstone-kund som samlar in och behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") reglerar Cornerstones behandling av personuppgifter som du och/eller organisationen har angett i Cornerstones mjukvaruklient ("programvara") i syfte att rekrytera, utbilda och/eller i egenskap av din arbetsgivare.

Insamling av information
Cornerstone samlar inte in dina personuppgifter direkt. Cornerstone behandlar uppgifter som du och/eller organisationen matar in i programvaran i syfte att rekrytera, utbilda och/eller i egenskap av din arbetsgivare. Sådana uppgifter kan omfatta, men är inte begränsade till, uppgifter om kandidater, anställda, entreprenörer, studenter, utbildning och resultat.

Användning av data
Cornerstone kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med avtalet mellan Cornerstone och organisationen, inklusive, men inte begränsat till, att tillhandahålla teknisk eller funktionell support och säkerställa programvarans säkerhet. Kontakta organisationen om du har frågor om användningen av dina personuppgifter.

Kontakt och frågor
Organisationen är personuppgiftsansvarig. En "personuppgiftsansvarig" bestämmer i vilket syfte och på vilket sätt personuppgifter behandlas. Cornerstone är personuppgiftsbehandlare för dina personuppgifter. En "personuppgiftsbehandlare" behandlar endast personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Alla frågor om dina personuppgifter ska ställas till organisationen.

Information om användning av webbplatsen
1. Cookies
För information om de cookies som vi använder och deras funktionalitet hänvisar vi till vår cookie-policy.

2. IP-adress och klickströmsdata
Våra servrar samlar automatiskt in uppgifter om din IP-adress när du besöker en webbsida från Cornerstone ("webbplats"). Våra servrar kan logga din IP-adress och ibland ditt domännamn när du begär sidor från en webbplats. Våra servrar kan också spara den hänvisande sidan som länkade dig till oss (exempelvis en annan webbplats eller en sökmotor); sidorna du besöker på en webbplats; webbplatsen du besöker efter webbplatsen; annan information om vilken typ av webbläsare, dator, plattform, relaterad programvara och inställningar du använder; alla söktermer du har angett på webbplatsen eller en hänvisningswebbplats; och annan data som loggas av våra webbservrar. Vi använder denna information för intern systemadministration, för att diagnostisera problem med våra servrar och för att administrera vår webbplatser. Sådan information kan också användas för att samla in bred demografisk information, till exempel ursprungsland och internetleverantör. Personuppgifter, inklusive IP-adresser, används inte för att underlätta kontakt med användare som inte har lämnat sina kontaktuppgifter till Cornerstone. Personuppgifter delas inte med och säljs inte till någon tredje part.

Användning, yppande och delande av personuppgifter
1. Tjänsteleverantörer
Vi kan använda tredjepartspartner för att driva och underhålla vår programvara och leverera våra produkter och tjänster i enlighet med det avtal vi har med organisationen. Tredjeparts tjänsteleverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller yppa dina personuppgifter, utom när det är nödvändigt för att leverera tjänster för vår räkning eller för att uppfylla lagstadgade krav. Beroende på avtalskrav och tillämplig lag kan uppgifter behandlas i USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Indien, Israel, Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion som Europeiska kommissionen anser har en lämplig nivå av dataskydd.

2. Aggregerad statistik
Vi kan sammanställa och anonymisera icke-personliga identifierbara uppgifter till statistik om användarbeteende, t.ex. övergripande mönster eller demografiska rapporter som inte beskriver eller identifierar någon enskild användare.

3. Juridiskt obligatoriska yppande
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller föreläggande, eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) följa den lag som är tillämplig för Cornerstone eller våra partner; (b) följa ett domstolsbeslut eller en domstolsorder, eller följa rättsliga processer som vi eller närstående parter har fått del av; eller (c) skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom, våra webbplatser och/eller användarna av webbplatserna.

4. Överföring och behandling av personuppgifter över hela världen (gäller om inte annat skriftligen överenskommits mellan dig eller organisationen och Cornerstone).
Cornerstone kan använda dina uppgifter för de ändamål som beskrivs här och i enlighet med avtalet mellan Cornerstone och organisationen. Dina uppgifter kan behandlas och överföras i och till USA och andra länder och territorier som anges här, vilka kan ha andra integritetslagar än det land där du är bosatt och vilka kan ge olika nivåer av skydd för dina personuppgifter. Oavsett vilka lagar som gäller i dessa länder kommer vi att behandla sekretessen för din information i enlighet med denna sekretesspolicy och avtalet mellan Cornerstone och organisationen.

Din rätt till åtkomst och korrigering
Du har rätt att lämna in och korrigera dina personuppgifter genom att kontakta organisationen.

Cornerstone OnDemand, Inc. omfattas av de utrednings- och verkställighetsbefogenheter som USA:s Federal Trade Commission har.

Tredjepartswebbplatser
När du är på denna webbplats kan du ha möjlighet att besöka eller länka till andra webbplatser, inklusive andra webbplatser som drivs av oss eller av icke-närstående tredje parter. Dessa webbplatser kan samla in personuppgifter om dig, och (eftersom denna sekretesspolicy inte behandlar informationen på dessa andra webbplatser) du bör granska sekretesspolicyn för sådana andra webbplatser för att se hur de behandlar dina personuppgifter.

Sekretess för minderåriga
Denna webbplats är inte riktad till barn under tretton år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under tretton år på våra webbplatser. Om vi upptäcker att vi oavsiktligt har fått personuppgifter från en besökare under tretton år på en webbplats kommer vi att radera uppgifterna från våra register.

Säkerhet
Säkerheten och integriteten för personuppgifter är av yttersta vikt för Cornerstone. Vi använder kommersiella rimliga och fysiska skyddsåtgärder enligt branschstandard för att bevara integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Mer information finns här: https://www.cornerstoneondemand.com/company/security.

GDPR-informationsmeddelande och relaterade bestämmelser
Den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 ("GDPR") är en förordning om dataskydd och integritet i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("E.E.A."). Den behandlar också överföring av personuppgifter utanför EU och EES. GDPR kräver att personuppgiftsbehandlare tillhandahåller följande information.

1) Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige
Cornerstone fungerar endast som behandlare. Organisationen är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och bör ge dig lämpliga kontaktuppgifter.

2) Dataskyddsombud
Cornerstone har utsett ett dataskyddsombud. Cornerstone fungerar dock endast som behandlare. Organisationen är personuppgiftsansvarig och bör ge dig lämpliga kontaktuppgifter.

3) Ändamål och rättslig grund för behandlingen
Cornerstone kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med avtalet mellan Cornerstone och organisationen, inklusive, men inte begränsat till, att tillhandahålla teknisk eller funktionell support och säkerställa programvarans säkerhet. Kontakta organisationen om du har frågor om dess användning av dina personuppgifter.

4) Delning av information
Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att leverera våra produkter och tjänster. Tredjeparts tjänsteleverantörer är avtalsmässigt begränsade från att använda eller yppa informationen, förutom vid behov för att utföra tjänster för vår räkning eller för att följa lagkrav.

5) Internationella överföringar
Beroende på avtalskrav och tillämplig lag kan uppgifter behandlas i USA, Storbritannien, Nya Zeeland, Indien, Israel, Europeiska unionen eller någon annan jurisdiktion som Europeiska kommissionen anser har en lämplig dataskyddsnivå. Alla platser omfattas antingen av ett beslut om adekvat skyddsnivå eller av alternativa lämpliga skyddsåtgärder.

6) Lagring av uppgifter
Cornerstone behåller endast dina uppgifter enligt överenskommelse mellan Cornerstone och organisationen och i enlighet med de tillämpliga lagar som Cornerstone omfattas av.

7) Den registrerades rättigheter
Cornerstone agerar endast som personuppgiftsbehandlare. Organisationen är ansvarig och bör ge dig lämpliga kontaktuppgifter.

8) Automatiserat beslutsfattande
Cornerstone agerar endast som behandlare och fattar inga beslut som påverkar dig. Organisationen är personuppgiftsansvarig och ska ge dig lämplig information om sin beslutsprocess.

Särskilda bestämmelser i USA
Om Cornerstone omfattas av amerikanska sekretesskrav gäller följande:

1) Arbetssökande och anställda
Cornerstone samlar in eller får personuppgifter som namn, adress, e-postadress och personnummer från arbetssökande, anställda och entreprenörer, bland annat av legitima skäl som rör personalresurser, t.ex. för löneadministration, tillsättning av tjänster, upprätthållande av korrekta förmånsregister, uppfyllande av statliga rapporteringskrav, säkerhet, hälso- och säkerhetshantering, resultatstyrning, tillgång till företagets nätverk och autentisering. Cornerstone deltar inte i automatiserat beslutsfattande.

2) Kunder
Personuppgifter som organisationen lämnar till Cornerstone och behandlingen av personuppgifter definieras i avsnitten Insamling av information och Användning av uppgifter i denna policy.

3) Spåra inte.
Din webbläsare kan göra det möjligt för dig att ställa in en "Spåra inte"-inställning. Om inget annat anges, accepterar våra webbplatser inte "Spåra inte"-förfrågningar. Du kan dock välja att inte acceptera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inte accepterar cookies kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner på våra webbsidor.

Uppdateringar av vår integritetspolicy
Denna integritetspolicy kan uppdateras regelbundet och utan föregående meddelande till dig för att återspegla ändringar i våra regler kring IT- och informationssäkerhet. Längst upp i meddelandet anges när det uppdaterades senast.

Språk
Tillämpligt språk i denna sekretesspolicy är engelska, som ska ha företräde framför alla andra språk som används i alla översatta dokument.

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2023
Juridiskt