Blog Post

7 sätt som L&D förbättrar engagemang och resultat för organisationer

Cornerstone Editors

Modernt företagande utvecklas ständigt och framgång hänger på anpassningsbarhet, innovation och att ligga steget före. Det är inte bara de produkter och tjänster som ett företag erbjuder som driver på tillväxt, utan snarare den samlade kompetensen, hängivenheten och passionen hos dess arbetsstyrka. Branschtrenderna förändras hela tiden och det är individerna inom en organisation som håller den säker och blomstrande. Att ta hand om de mest värdefulla tillgångarna är inte bara ett strategiskt val – det är själva grundvalen för bestående framgång idag.

I det här sammanhanget framstår utbildnings- och utvecklingsprogram (L&D) som drivkrafterna för att stödja dina medarbetare. L&D-initiativ ger medarbetare möjlighet att fortsätta öka sin kompetens, hålla sig uppdaterade med branschtrender och utforska nya utmaningar inom sina arbetsområden. Engagerade medarbetare driver på innovation och driver företaget framåt med nya idéer och ökad produktivitet.

Låt oss dyka lite djupare för att se vilka fördelar L&D-program kan innebära för en organisation.

1) L&D ökar medarbetarnas kompetens

Kompetens stärker självkänslan. Med L&D-initiativ kan medarbetare skaffa sig nya färdigheter och bygga vidare på färdigheterna de redan har. På det sättet blir de anställda både mer självgående och tryggare i sina roller när de ska ta sig an nya utmaningar. Självsäkra medarbetare har en större tendens att ta ansvar för sitt arbete och bidra proaktivt. När medarbetare utvecklas med hjälp av L&D-initiativ skaffar de sig särskilda kompetenser och blir mer problemlösningsorienterade. De blir bättre på att identifiera problem, analysera bakomliggande orsaker och utveckla innovativa lösningar.

2) L&D främjar en kultur som bygger på kontinuerligt lärande

När lärandet blir en del av företagets DNA kommer medarbetare att vara mer benägna att söka kunskap själva. Denna inneboende motivation att lära sig bidrar till deras personliga utveckling och organisationens övergripande anpassningsbarhet vid snabba förändringar. Som ett resultat blir medarbetarna mer självstyrda i sitt lärande och utforskar nya kunskapsområden i linje med deras intressen och karriärmål. Detta självstyrda sökande efter kunskap ökar den personliga utvecklingen och stärker organisationens anpassningsbarhet ytterligare. Medarbetarna bidrar alla med olika insikter och kompetenser och hjälper företaget att förhålla sig flexibelt och responsivt till nya utmaningar.

3) Med L&D justeras medarbetarmålen efter organisationens mål

När medarbetare inser att deras professionella utveckling och mål utgör en väsentlig del av företagets mål, skapas en känsla av att de har ett syfte och ett åtagande som går utöver slutförandet av uppgifter. Denna överensstämmelse skapar en samarbetsvillig och motiverad arbetsstyrka som aktivt bidrar till att uppnå företagsmålen. Företag kan utnyttja olika talanger och idéer genom att anpassa individuella mål efter organisationens mål. Medarbetare som är investerade i företagets framgång är mer benägna att innovera på ett proaktivt sätt, föreslå kreativa lösningar och ta ansvar för sitt arbete.

4) L&D ger medarbetarna möjlighet till innovation

Engagerade medarbetare, som drivs av sina nyfunna kunskaper och kompetenser, blir ofta väldigt goda innovatörer. Det är mer sannolikt att de genererar nya idéer, föreslår processförbättringar och driver på effektivitet, eftersom L&D ger medarbetare möjlighet att aktivt bidra till företagets tillväxt. I denna miljö blomstrar innovation, eftersom medarbetare uppmuntras till att experimentera, ta beräknade risker och utforska okonventionella lösningar. Dessa stärkta medarbetare har en större tendens att samarbeta över olika avdelningar och nivåer, vilket bryter upp silostrukturer som kan utgöra hinder för innovation. Till följd av detta främjar L&D individuell tillväxt och driver på företagets övergripande anpassningsbarhet och konkurrenskraft.

5) L&D minskar medarbetaromsättningen

En robust strategi för utbildning och utveckling är en väsentlig del av en organisations strävan efter att minska medarbetaromsättningen. Medarbetare som strävar efter att växa och utvecklas inom företaget är mer benägna att trivas och kan bidra på ett mer effektivt sätt. Denna känsla av investering i karriären skapar lojalitet och en mer djupgående känsla av engagemang, vilket gör att medarbetarna är mindre benägna att utforska möjligheter på andra håll.

Vidare handlar minskandet av medarbetaromsättning inte bara om kostnadsbesparingar från minskade rekryterings- och utbildningsutgifter. Det bevarar även institutionell kunskap, främjar en stabil och erfaren arbetsstyrka och upprätthåller kontinuitet i fråga om projekt och kundrelationer.

6) L&D lockar till sig de bästa talangerna

Varje organisation borde sträva efter att bli en veritabel magnet för de bästa talangerna, och ett starkt utbildnings- och utvecklingsprogram utgör en väsentlig del av denna strategi. I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad söker talangfulla individer inte bara efter ett jobb utan även efter en plattform för kontinuerligt lärande och professionell utveckling. Organisationer som prioriterar medarbetarutveckling har större chans att behålla sin nuvarande arbetsstyrka och framstår som mycket attraktiva för potentiella medarbetare. Om man betonar att man har robusta L&D-program under rekryteringsprocessen kan man lättare locka till sig kandidater som söker mer än bara pengar. Det visar att organisationen är investerad i medarbetarnas långsiktiga framgång, och främjar en kultur av innovation och anpassningsbarhet.

7) L&D anpassar sig efter branschförändringar

Oavsett om det handlar om ny teknik eller en förändring i marknadsdynamiken, är en väl förberedd arbetsstyrka nödvändig för en organisations överlevnad och framgång. L&D-initiativ är avgörande när det kommer till att främja denna agilitet bland medarbetarna. Medarbetare blir bättre förberedda på att reagera på ny teknik, marknadsförändringar och nya kundpreferenser genom att kontinuerligt uppdatera och uppgradera sina färdigheter. Organisationer som omfamnar L&D och utvecklar ett tänkesätt som bygger på kontinuerlig förbättring söker aktivt efter möjligheter att tillämpa ny kunskap, vilket ökar motståndskraften och flexibiliteten vid förändringar.

I en värld där tekniska framsteg försvårar för branscher och marknadsdynamiken förändras i en hastighet som saknar motstycke, är L&D inte bara ett överlevnadsverktyg – det är kompassen som guidar organisationer så att de kan blomstra i tider av förändring. Genom att främja en arbetsstyrka som omfamnar förändring och förutser den har företag möjlighet att bli pionjärer inom sina respektive områden. De får en konkurrensfördel som drivs av medarbetare som aktivt söker kunskap, löser komplexa problem och ägnar sig åt innovation.

Vidare främjar L&D-program en känsla av att det finns ett högre syfte och en tillhörighet bland medarbetarna, vilket stärker deras engagemang i organisationens uppdrag och värderingar. Därmed främjar dessa initiativ en känsla av samhörighet som går utöver avdelningar och hierarkier, vilket förenklar tvärfunktionella samarbeten och utnyttjar hela den samlade arbetsstyrkans kompetens. Utbildnings- och utvecklingsprogram är kärnan i varje organisation som tänker framåt, och det som driver och styr verksamhetens tillväxt, motståndskraft och framgång. Att satsa på denna strategiska investering är inte bara ett alternativ – vår globala Talent Health Index-forskningsrapport tillhandahåller datadrivna insikter så att organisationer bättre kan hantera stormarna på marknaden och med självförtroende färdas in i framtiden.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Learning Fundamentals

Datasheet

Cornerstone Learning Fundamentals

Learning has never been more critical to an organization’s success. You need to deploy and track required training, upskill your people to meet emerging business needs, and provide growth opportunities to retain your high performers. But you also need an all-in-one, easy to administer, and quick-to-deploy solution that fits your mid-sized organization.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal