Blog Post

Framtidens talangrörlighet med nytänkande medarbetarutveckling

Cornerstone Editors

Tänk nytt kring medarbetarutveckling för att stärka talangrörligheten

Arbete handlar idag om kompetens och människorna som besitter dem. Fler och fler företag kämpar med talangbrist och kompetensluckor, medan medarbetarna i dessa företag är hungriga och vill stanna kvar, lära sig och växa.

Tillsammans med Lighthouse Research & Advisory publicerade Cornerstone People Research Lab nyligen forskning som visar hur företag kan tillgodose medarbetarnas vilja att utvecklas. “Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet” avslöjade att mer än 70 procent av medarbetarna är mer benägna att stanna i en organisation som erbjuder kontinuerlig vidare- och fortbildning.

I den här undersökningen om personalrörlighet har man samlat in data från 1 000 anställda och 1 060 arbetsgivare i EMEA, Nordamerika och Asien. De data som samlats in kan användas för att ta reda på vilka meningsfulla och skalbara utvecklingsmöjligheter som medarbetarna vill ha, så att organisationen kan ge bättre stöd till deras utveckling samtidigt som organisationens talang- och kompetensluckor fylls.

Undersökningen ger dig insikter som kan hjälpa dig att förstå dina medarbetares talangerfarenhet, bland annat:

 • Metoder för att förbättra anställdas insyn i nya roller och möjligheter
 • Demografisk statistik som visar på vilket sätt olika medarbetare vill utvecklas
 • Metoder för att förena ledare, kultur och teknik i en enhetlig rörlighetsstrategi
 • Vilka verktyg används av arbetsgivare för att stödja intern karriärrörlighet, och varför klarar en del av dem inte av uppgiften?

När organisationer behöver fylla kompetensluckor, helst igår, men inte hittar personer med rätt kompetenser finns de ofta rakt framför näsan. Medarbetarna vill utvecklas, och de vill utvecklas tillsammans med företaget. I EMEA spelar ledare en viktig roll, med tanke på den ledarcentrerade inställningen till medarbetarnas karriär, rörelse och utveckling. Genom att investera i talangrörlighet kan organisationer odla en kultur av karriärutveckling, förbättra medarbetarens upplevelse och utveckla både kort- och långsiktiga karriärvägar för sina anställda. Organisationer och medarbetare som fokuserar på talangrörlighet växer mer och snabbare. Men bara om de arbetar tillsammans.

Vad är talangrörlighet, och varför är det viktigt?

Talangrörlighet handlar om att förflytta en medarbetare från en roll till en annan. Med andra ord, "rätt på fyra sätt". Talangrörlighet placerar rätt personer med rätt kompetenser på rätt plats vid rätt tillfälle.

Talangrörlighet handlar alltså inte om geografi, utan snarare om att företag behöver upptäcka sina medarbetares outnyttjade potential. Organisationer som stödjer och motiverar sina anställda öppnar för ökade intäkter, lojala medarbetare samt bättre karriärutveckling och medarbetarengagemang. Talangrörlighet bidrar till att skapa en levande företagskultur där de främsta talangerna känner sig tillfredsställda och sannolikt stannar inom verksamheten. Undersökningen visar att 51 procent av anställda i EMEA anser att det bästa deras företag kan göra för att stödja deras kompetensutveckling är att ge dem möjligheter att bli starkare och växa.

Talangrörlighet fungerar bara när vi arbetar tillsammans. Det måste vara en gemensam uppgift för anställda och arbetsgivare.

Vår undersökning om talangrörlighet visade att högpresterande företag där anställda stannar kvar längre har tre fokusområden gemensamt:

 1. En formell process och metod för kommunikation
 2. En teknikbaserad strategi
 3. En formell, etablerad karriärväg

Enligt undersökningen är 73 procent av anställda intresserade av att lära sig mer om nya roller i företaget. Med mångfald, jämlikhet, inkludering och gemenskap (DEIB) i åtanke är det viktigt att notera att kvinnor är 50 procent mer benägna än män att erkänna att de har liten eller ingen insyn i företagets karriärmöjligheter.

Organisationer i EMEA-regionen har antagit en ledarcentrerad inställning till karriärrörlighet för medarbetarna, och lägger det största ansvaret för karriärutveckling på de anställdas direkta överordnade, medan medarbetare lägger det största ansvaret på sig själva. Utbildningschefer inom EMEA anger att deras medarbetare har bäst insyn i utvecklingsmöjligheter via samtal med chefer.

Detta är viktigt för att skapa en likvärdig arbetsplats, eftersom medarbetare som inte har insyn i interna karriärutvecklingsmöjligheter är 61 procent mer benägna att säga upp sig eller hitta alternativa roller på andra företag.

För att läsa mer statistik kring de viktiga aspekterna av talangrörlighet kan du se landningssidan för Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research här.

Odla en kultur av karriärutveckling

Att främja en kultur där medarbetarna får möjlighet att utveckla sin karriär är viktigt för att behålla konkurrenskraften.

Efter att ha frågat 1 000 anställda drog vi slutsatsen att medarbetare som inte ser utvecklingspotentialen i de interna möjligheter som finns är nästan tre gånger mer benägna att vara ointresserade av andra interna roller i företaget. För att fortsätta vara framgångsrika måste företag länka samman utbildningsinitiativ med bredare kompetenshöjande och karriärutvecklingsinitiativ.

Organisationer kan engagera sina medarbetare genom att stötta dem när de vill utforska olika, transparenta möjligheter för karriärutveckling. Vår undersökning visar att:

 1. Medarbetare som känner stor gemenskap på arbetsplatsen är 190 procent mer benägna att ange att deras chef stödjer dem i deras personliga karriärutveckling
 2. Högpresterande organisationer med bättre resultat, mer lojala medarbetare och högre engagemang har också en högre andel chefer och ledare som stödjer de anställdas utveckling
 3. Medarbetare som inte känner gemenskap är två gånger mer benägna att ange att de inte skulle överväga andra karriärmöjligheter inom organisationen

Medarbetarnas känsla av gemenskap är kopplad till talangutveckling (och ledarnas effektivitet), vilket målar upp en fascinerande bild av hur folk hittar mening i och på arbetet. Karriärrörlighet — med hjälp av en stöttande chef och utforskande lärande- och utvecklingsverktyg — kan vara det som behövs för att skapa tillhörighet mellan de anställda och organisationen och ge dem möjligheten att känna sig uppskattade. För människor som känner sig uppskattade är de som stannar kvar.

Undersökningen visade att det finns en rad olika sätt på vilka arbetsgivare kan främja karriärrörlighet hos sina anställda. De två vanligaste svaren från företagsledare i EMEA var fokus på skräddarsytt lärande och insyn i möjligheter. Ytterligare två områden som chefer inom utbildning anser effektiva för att främja rörlighet:

 • Formella processer som skuggning och nya uppgiftsområden
 • En instrumentpanel för kompetens som sätter fokus på kompetenser och kompetensluckor mellan nuvarande och framtida roller

Genom att använda dessa två kan organisationen flytta ansvaret för karriärrörlighet från chefer till arbetsstyrkan, vilket gör att medarbetarna får mer att säga till om när det gäller vilka möjligheter de vill utforska.

Organisationer som skapar en kultur av karriärutveckling blir belönade med ökad prestation och en arbetsstyrka som är bättre rustad för framtiden.

Förbättra medarbetarupplevelsen

Utbildnings- och utvecklingssilor — där medarbetare bara har en smal bild över vad de kan lära sig och var de kan växa — kan sätta käppar i hjulen även för de bästa medarbetare och organisationer. Enbart organisationen kan omstrukturera medarbetarnas siloupplevelse mot mer öppna och transparenta möjligheter. Medarbetare kan utvecklas och fylla de luckor de inte ser. Genom att montera ner utbildnings- och utvecklingssilor ser ni till att era medarbetare får en samlad, sömlös och holistisk talangupplevelse.

2023 års undersökning om talangrörlighet visade att medarbetarna var mer benägna att stanna på sin arbetsplats när de hade tillgång till flexibla karriärvägar med transparens inom områden som:

 1. Kompetensspårning
 2. Möjlighet att själv utforska karriärvägar
 3. Tillgängliga utbildnings- och kompetensmöjligheter
 4. God översikt över alternativ för medarbetarutveckling

Anställda som gav låga poäng för medarbetargemenskap var sex gånger mer benägna att ange att de inte visste om deras arbetsgivare kände till deras kompetenser. I jämförelse anger 90 procent av anställda som sagt upp sig från sitt arbete på grund av bristande karriärutvecklingsmöjligheter att de hade stannat kvar om möjligheterna varit synliga och tillgängliga.

Och det är här det senaste "tyst"-modeordet kommer in. "Tyst rekrytering" betyder helt enkelt talangrörlighet. Personer som redan arbetar på ett företag byter roller, tar på sig nya ansvarsområden och lär sig nya kompetenser. Organisationer fyller kompetensluckorna och bristen på talang med hjälp av den bästa resursen av dem alla: medarbetare de redan har. Det är "rekrytering" enbart till namnet, men de möjligheter detta öppnar för medarbetarna är definitivt inte tysta. Undersökningen visar att den främsta framgångsfaktorn för att spåra intern karriärutveckling i EMEA helt enkelt är volym: antalet interna personalförflyttningar.

En ny tendens i EMEA, som är nära kopplad till karriärrörlighet kallas "resenteism", och innebär att anställda kommer till arbetet trots att de känner sig bittra eller oengagerade. Minskad produktivitet och sämre resultat på grund av resenteism kan påverka en anställds förmåga att utvecklas i sin karriär. Det finns flera saker organisationen kan göra för att erbjuda utvecklingsmöjligheter och karriärrörlighet för anställda:

 • Regelbundna prestationsutvärderingar och återkoppling
 • Professionella utvecklingsprogram
 • Mentorskap och coachning
 • Interna jobbannonser

Genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och karriärrörlighet till sina anställda kan organisationer inte bara hjälpa medarbetarna att motverka resenteism, utan också skapa en mer engagerad och produktiv arbetsstyrka som är bättre på att nå organisationens mål.

Att investera i medarbetarutveckling och talangrörlighet säkerställer en mer motståndskraftig och framtidssäker arbetsstyrka med lojalare medarbetare och bättre resultat.

Utnyttja AI och kompetensteknik

Kort- och långsiktiga karriärvägar som förenar ledare, kultur och teknik i en enhetlig rörlighetsstrategi för dina medarbetare är nyckeln till framgång 2023. Vår undersökning visar att 73 procent av anställda är intresserade av att lära sig om nya roller och att användningen av teknik är ett effektivt sätt att förbättra insynen i dessa roller.

Varför tekniska hjälpmedel istället för att helt enkelt föra fler samtal kring medarbetarutveckling? Teknik kan göra möjligheter till talangrörlighet mer synliga och tillgängliga.

Organisationer kan göra skillnad, både kort- och långsiktigt, genom att utnyttja AI och kompetensteknik som stöd till medarbetarna. När arbetare känner stöd — särskilt inom talangmobilisering — anger de oftare en högre känsla av gemenskap och stannar längre på arbetsplatsen.

Nio av tio anställda kände att de hade stöd i sin karriärutveckling om de fick tillgång till teknik där de kunde utforska sina karriärmöjligheter. En tredjedel av organisationerna i EMEA säger att deras medarbetare har insyn i karriärmöjligheter via någon slags teknik. Och anställda är 80 procent mer benägna att använda tekniska tjänster för att utforska karriärutveckling framför samtal med chefer. Med hjälp av AI-baserad teknik och databaser kan du och din organisation få medarbetarna att känna större gemenskap på arbetsplatsen.

Investera i dina anställda med en marknadsplats för möjligheter

En marknadsplats för möjligheter, eller en talangmarknadsplats, är mer än en samling karriärutvecklingsmöjligheter, det ger medarbetarna chansen att själva utforska alternativa interna karriärvägar. Dessa marknadsplatser har visat sig öka medarbetarnas lojalitet och hur länge de stannar på företaget.

2023 års talangrörlighetsundersökning visar att anställda yngre än 45 var 50 procent mer benägna än de äldre än 45 att vilja delta i projekt som utvecklar nya kontakter och mentorer. Du kan stödja dina medarbetare genom att öppna dörrarna för flexibla karriärvägar, inte bara traditionella karriärstegar.

Undersökningen visar att medarbetare vill ha möjlighet att visa upp sina kompetenser, få skräddarsydda utbildningsupplevelser, utforska möjligheter som uppdrag, specialprojekt, jobbrotationer och yrkesskuggning, och få möjlighet att delta i mentorprogram med interna experter. Mer än hälften av medarbetarna rapporterar att möjligheten att utforska olika karriärmöjligheter inom företaget gjorde att de var mer benägna att stanna kvar på sitt jobb, då 47 procent sa att de var mer nöjda på jobbet.

Det främsta skälet till att medarbetarna är nöjda och lojala på arbetsplatsen när man använder en marknadsplats för möjligheter är att de vet att de inte äventyrar sin nuvarande roll genom att utforska andra roller inom företaget. Undersökningen visar att "om medarbetare funderar på att söka nytt jobb, så är det viktigaste för dem att kunna utforska nya möjligheter utan att riskera sitt nuvarande arbete."

En tillgänglig och transparent marknadsplats för möjligheter är nödvändigt för att behålla medarbetarna längre.

Nå framgång med talangrörlighet 2023

Talangrörlighet och marknadsplatser för möjligheter har visat sig vara recept för framgång. Arbetsmarknaden förändras och växer, och arbetsgivare behöver nya strategiska sätt att attrahera och behålla rätt personer. Intern karriärutforskning och rörlighet är nödvändigt för att lyfta organisationens behov och medarbetarnas vilja att utvecklas. Genom att investera i talangrörlighet öppnar du för möjligheten att öka karriärutveckling, förbättra medarbetarupplevelsen och utveckla både kort- och långsiktiga karriärvägar för dina anställda. Med Cornerstone hittar du unika, innovativa produkter som hjälper dig att förbättra och effektivisera företagets satsningar inom talangrörlighet.

Talangrörlighet med stöd av strategiskt, forskningsbaserat innehåll (https://www.cornerstoneondemand.com/resources/article/cornerstone-s-content-anytime-library-recognized-industry-leader-online-learning-libraries/) är nödvändigt för att hålla sig i framkant av en föränderlig marknad. Organisationer måste kunna veta vem som är redo att gå vidare till en ny roll och vem som behöver ytterligare kompetens för att kunna göra det. Talangrörlighet i Cornerstone Content Anytime-plattformen hjälper både medarbetare och företag till framgång genom att ge företagen innehåll som bidrar till fortbildning. Talangledare i hela världen har streamat mer än 27,5 miljoner timmar av innehåll på Cornerstone Content Anytime-plattformen för att främja sina insatser inom talangrörlighet — det är mer än sex gånger så mycket som någon annan lärandeplattform för företag. Förutom att det ger dina medarbetare karriärrörlighet är det nödvändigt att erbjuda dem infrastruktur som stödjer talangrörligheten.

En strategisk infrastruktur för talangrörlighet hanteras från en plats med en Talent Experience Platform (TXP), som gör att du kan bygga upp motståndskraft och agilitet genom holistiska samarbeten för att hantera en strategi för talangrörlighet. Talangrörlighet är integrerat i systemen dina medarbetare redan använder, vilket ger lärande och utveckling en central roll, var de än är. Cornerstone TXP stödjer organisationen genom att hitta och förbereda medarbetarna inför karriärmöjligheter för att göra verksamheten till en talangmagnet — när folk börjar, stannar de kvar.

I dagens föränderliga värld är det inte ovanligt med talangbrist. HR-ansvariga måste fokusera på att öka talangrörligheten för att förbättra medarbetarutbildning och -utveckling, så att de stannar kvar längre, med transparenta och tillgängliga möjligheter för karriärutforskning, för att få verksamheten att växa och bli stark och säker inför framtiden.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Cornerstone Opportunity Marketplace

Video

Cornerstone Opportunity Marketplace

Cornerstone Opportunity Marketplace provides inclusive access to internal opportunities like projects, gigs, connections to mentors, and new roles – at scale through the power of AI. Employees will have the visibility, connections, and experiences they need to get the career they want – with the learning that will get them there. Also, with visibility to workforce insights, organizations can look ahead to make use of people’s skills now while looking ahead to develop their potential. Opportunity Marketplace provides a seamless, holistic development experience to engage and retain employees, and drive workforce agility.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal