Customer Story

Hur Mahindra Group förändrade lärande och kompetens- utveckling

Nonprofit page hero

260,000

Medarbetare

Automobile

Bransch

2022

Kund sedan

Mahindra Group är en av de största och mest ansedda multinationella företagsgrupperna i världen. Företaget startades för över 70 år sedan och har nu 260 000 anställda i fler än 100 länder.

Koncernen omsätter nära 200 miljarder omräknat till svenska kronor och har verksamhet inom fler än 20 olika affärsområden med målsättningen att driva förändring över hela världen. I Indien är Mahindra Group ledande inom lantbruksmaskiner, bruksfordon, informationsteknik och finansiella tjänster.

Dessutom är företaget världens största tillverkare av traktorer räknat i volym. Mahindra har också betydande närvaro inom förnybar energi, jordbruk, logistik, besöksnäring och fastighetsutveckling. Företaget har ett åtagande att driva hållbar och positiv förändring inom alla globala marknader och communities.

En vision för att bygga ett framtidssäkrat ekosystem

Mahindra Group satsade på att i grunden omvandla företagets strategi för lärande och utveckling. Företaget har många affärsområden och en global personalstyrka med olika utbildnings- och verksamhetsbehov som måste hanteras. För att kunna tillgodose behoven valde man att investera i en modern lärandeplattform (LXP) som drivs av ny digital teknik. Företagets krav inför nästa generations lärandeplattform:

 • Övergång till digitalt lärande: Företaget ville gå från fysiska klassrum till hybrida eller helt digitala miljöer. En nystart som svar på ett minskande intresse för lärande under de senaste åren. Med tillgång till hybrida eller helt digitala lösningar var målsättningen att kunna erbjuda en engagerande lärandemiljö med kapacitet att hantera medarbetarnas snabbt förändrade behov av ny kunskap.

 • Inkluderande metoder för lärande: Mahindra ville också flytta fokus för lärande och utveckling (L&D) från en liten prioriterad talangpool till att omfatta alla medarbetare i de olika företagen. Förändringen innebar ett mer inkluderande förhållningssätt till lärande och utveckling som fokuserar på värdet av att erbjuda möjligheter att växa och utvecklas till alla, inte bara ett fåtal utvalda medarbetare.

 • Sjävstyrt lärande: Företaget ville skapa en mer flexibel inlärningsmiljö med möjlighet för varje medarbetare att själv ta kontroll och formulera målen för sin läranderesa, dvs. främja en kultur av självstyrt lärande. Man insåg att medarbetarna har mycket olika inlärningsbehov och preferenser. Att då kunna skräddarsy utbildningsinnehåll direkt anpassat till individuella behov borde leda till effektivare program för lärande och kompetensutveckling.

 • Enhetligt gränssnitt: Att ha olika ekosystem för lärande var ett stort hinder på vägen mot en medarbetarcentrerad lärandekultur. Man behövde i stället en lösning med ett enhetligt, upplevelsebaserat gränssnitt som gav medarbetarna en anpassad och användarvänlig inlärningsupplevelse med tillgång till läromedel och resurser från flera plattformar i ett enda fönster.

 • Datadrivet beslutsfattande: Detta identifierades som nyckeln till en framgångsrik lärande- och utvecklingsstrategi för hela koncernen. Istället för att låta intuition eller personliga bias styra beslöt man att grunda beslutsfattandet på datadrivna analyser och insikter.

Sju absoluta funktionskrav för Mahindras LXP

L&D-teamet startade LXP-urvalsprocessen med att definiera några nyckelkrav. Det vill säga, beskriva vilka kritiska egenskaper och funktioner som lärandeplattformen måste ha för att klara av att hantera företagets unika och mycket skiftande inlärnings- och utvecklingsbehov.

1. Självständighet och styrning

Varje företag inom gruppen skulle ha möjlighet att utveckla egna inlärningsstrategier i linje med medarbetarnas specifika krav och behov. Det innebar att man skulle kunna integrera olika innehållspartners och implementera olika typer av engagemang och initiativ. För att genomföra det behövde man ett ramverk för central styrning, samtidigt som de olika företagen behöll ett självständigt beslutsfattande.

2. Skalbarhet

LXP-plattformen måste vara skalbar och kunna hantera Mahindras expanderande verksamheter. Det var helt avgörande att utformningen av ekosystemet från start klarade att möta de olika företagens växande och diversifierade utbildningsbehov utan fördröjning.

3. Kostnadseffektivitet och sömlös support

Den implementerade lösningen behövde inte bara vara ekonomiskt lönsam utan också motsvara global standard för kundupplevelse. Lösningen behövde vara både kostnadseffektiv och upplevas som sömlös och attraktiv av användarna.

4. Var, när och med vilken enhet som helst

Det var viktigt att användarna enkelt hade tillgång till LXP-plattformen från olika enheter, t.ex. mobiltelefoner, plattor och bärbara datorer för att säkerställa en smidig och sömlös upplevelse. Likaså direkt tillgång till många olika typer av innehåll, från olika källor och innehållspartners, i ett enda fönster. Det var helt nödvändigt att medarbetarna erbjöds en användarvänlig och tilltalande lärandeupplevelse, så att de kunde logga in på plattformen när som helst, var som helst och från vilken enhet som helst

5. Tydligt fokus på kompetens och roller

Lärandeplattformen måste vara deltagarcentrerad och ge varje individ möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter som uppfyller deras unika behov, hellre än att enbart fokusera på obligatorisk utbildning från företaget. Med ett deltagarcentrerat arbetssätt är individen i fokus för den lärande upplevelsen. Det säkerställer att utbildningen är relevant, engagerande och stämmer med personliga och professionella mål.

6. En hyperpersonlig lösning


LXP-plattformen behövde alltså ha stöd för självstyrt lärande för alla medarbetare och tillgodose utvecklingen av både professionell kompetens som personliga intressen. Ett sådant holistiskt utvecklingssätt kan bidra till att medarbetarna får bättre beredskap inför framtida utmaningar och uppmuntras till att ta eget ansvar för sin utveckling.

7. Omfattande och okomplicerad


En sömlös integration av plattformen med alla företagets ERP och HRMS var ett krav för en enkel aktivering av arbetsflöden och affärsprocesser utan manuell hantering. Därför behövde plattformen säkerställa kompatibilitet och smidig kommunikation med alla system som redan användes inom koncernen.

Rätt lösning med EdCast by Cornerstone

Som en del av projektets fas ett, implementerade Mahindra Group framgångsrikt EdCast by Cornerstone LXP för över 23 000 medarbetare med målet att driva en holistisk medarbetarutveckling med möjlighet till professionell kompetensutveckling och personlig tillväxt. Den deltagarcentrerade plattformen prioriterar självstyrt lärande utan kategorisering av roller, funktioner eller befattningar, men genom att prioritera studiegrupper baserat på deltagarnas personliga profil, preferenser och mål för lärandet.

Ett lärande ekosystem

LXP-plattformen integrerades sömlöst med koncernens ERP-system. En smidig och automatisk integration med andra system, t.ex. SuccessFactors, Workday, PeopleStrong och SharePoint underlättade ett effektivt informationsflöde mellan de olika systemen. Resurser från flera ledande innehållspartners gav medarbetarna tillgång till anpassat innehåll för lärande som motsvarar deras unika behov och intressen. Det stimulerade till en mer engagerande och effektiv inlärningsupplevelse för deltagarna.

Lärande direkt i arbetsflödet

Genom att lärande-på-jobbet nu blev möjligt fick Mahindras medarbetare enkelt tillgång till relevanta resurser exakt när de efterfrågade dem och därigenom också stöd för sina utvecklingsmål och behov – utan störningar i arbetsflödet. Kontextbaserat innehåll som rekommenderas av plattformen visas i Google Sök och ger en sömlös och effektiv inlärningsupplevelse. Lärande direkt i arbetsflödet blev också möjligt med andra applikationer, t.ex. Microsoft Teams

Bredare engagemang

Mahindra använder lärandeplattformen mer än för enbart effektivt lärande och engagemang hos medarbetarna. Unika flödeskonfigurationer används för viktiga interna meddelanden för att hålla medarbetarna uppdaterade om vad som händer i företaget. Dessutom bidrar chefer och ledare med talartillfällen för att nå ut till en bredare målgrupp. Ett sätt som resulterat i en effektiv kommunikationskanal inom organisationen som också stödjer medarbetarnas engagemang och.

Datadrivna analyser

EdGraph ger värdefulla och djupgående datadrivna analyser, som gör det möjligt för företaget att fatta välgrundade och effektiva beslut om relevant innehåll. Genom analyser av användarnas konsumtionsmönster kan företaget genom analysplattformen identifiera vilket innehåll som är mest relevant och användbart för medarbetarna – utan att behöva chansa eller ta intuitiva beslut om innehållsköp.

Tillgång till mätbara resultat

Mahindra Group använder effektivt Cornerstones Learning Experience Platform (LXP) för att nå flera olika mål:

 • Erbjuda specifikt innehåll för olika kompetenser och jobbroller som framtidssäkrar medarbetarna
 • Driva medarbetarägd kompetensutveckling
 • Besluta om innehållsinvesteringar baserat på EdGraph-analyser
 • Bygga agil och skalbar snabb kapacitet
 • Skapa exklusiva och unika lärande upplevelser

Statistiken ljuger inte heller. Fler exempel på resultat:

 • 80 % användningsgrad på sex månader
 • 18 000+ användare från fem sektorer
 • 120 000 genomförda utbildningar
 • 64 % aktiva användare varje månad
 • 66 % NPS (Net Promoter Score)
 • 71 % slutförd utbildning

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

ROI Case Study: Bristlecone and Cornerstone

Research

ROI Case Study: Bristlecone and Cornerstone

After identifying career growth and upskilling as key areas of focus, Bristlecone partnered with Cornerstone to serve as a foundation for its Meta-Competency framework. Progress came quickly – and the proof was dramatic.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal