Blog Post

Varför fortbildning och vidareutbildning är så viktigt för att lyckas

Cornerstone Editors

Först en mindre bra nyhet: det är nästan omöjligt att fastställa den exakta avkastningen av att investera i kompetensutveckling, s.k. fortbildning och vidareutbildning, av dina medarbetare.

Den goda nyheten är att genom att främja en lärande företagskultur och investera i lärande och utvecklingsverktyg kan alla organisationer förbättra sina resultat tack vare fortbildning. Och även om det är nästan omöjligt att se varje intjänad krona som en direkt avkastning av en sådan investering, kan moderna LMS-system ge resultat som kan spåras tillbaka till en organisations verksamhetsmål.

En färsk undersökning visar att organisationer som hade bra kompetensutvecklingsprogram redan före covid-19 var bättre rustade att hantera kompetensgap inom teknik och att implementera nya affärsmodeller och strategier.

Med andra ord: de hade framtidssäkrat sig. Och i många fall också förbättrat sin allmänna lönsamhet. Framtiden är redan här men det finns fortfarande gott om tid för förändring om du är beredd att ta rätt steg framåt.

Vill du veta mer om fortbildning och vidareutbildning för dina medarbetare? Läs Cornerstone 2022 Global Skills report.

Fortbildning och vidareutbildning är topp prioritet bland nästan 60 procent av dem som arbetar med ledarskap och utveckling

Det pekar på ett lyft och starkt fokus på nya initiativ inom lärande och utveckling. De tre mest populära fokusområdena för företagens ledar- och utvecklingsprogram 2021 globalt var:

1. Fortbildning och vidareutbildning — 59 %

2. Ledarskap och chefskap — 53 %

3. Virtuell onboarding — 33 %

Och enligt samma rapport från LinkedIn förväntas 73 procent av dem som arbetar med ledning och utveckling investera mindre i lärarledd utbildning (ILT) medan 79 procent förväntas lägga mer resurser på onlineutbildning.

60 procent av cheferna i undersökningen säger att starka kompetensutvecklingsprogram har en positiv effekt på företagskulturen

Samma chefer, vilkas organisationer erbjöd mer avancerad kompetensutveckling, hade också större förtroende för lönsamheten. Ett utbildningsprogram kan bidra till att bygga förtroende inom en organisation tack vare tydliga och verklighetsförankrade handlingsplaner. Ny kunskap skapar lojalitet, produktivitet, gemenskap och leder till lägre personalomsättning.

Ett utbildningsprogram med fokus på mjuka färdigheter ledde till 250 procent avkastning på investeringen

En undersökning av MIT Sloan School of Management visade att ett 12-månaders utbildningsprogram med fokus på mjuka färdigheter ledde till 250 procent avkastning på investeringen (ROI) inom åtta månader efter avslutad utbildning. Avkastningen berodde främst på ökad produktivitet tack vare fokus på de viktiga mjuka färdigheter som en modern arbetsplats kräver: kunskap, flexibilitet och resiliens. Anpassningsförmåga och resiliens är förmodligen de mest värdefulla färdigheterna som en medarbetare kan ha. Dessutom är interpersonella färdigheter som förmåga till kritiskt tänkande, kommunikation och samarbete mycket viktiga.

50 procent av alla medarbetare kommer att behöva kompetensutveckling inom de närmaste fem åren

På en alltmer specialiserad arbetsmarknad har medarbetarnas möjligheter till fortbildning och vidareutbildning minskat. Enligt World Economic Forum kommer 40 procent av kärnkompetenserna att behöva förändras inom de kommande fem åren för medarbetare som ska finnas kvar i sina roller och 50 procent av alla medarbetare kommer att behöva lära sig nya färdigheter. Kompetensgapet kommer att fortsätta vara stort när efterfrågade kunskaper och färdigheter inom olika yrken förändras under de kommande fem åren. De främsta färdigheterna och färdighetsgrupperna som arbetsgivare ser kommer att öka fram till 2025 är:

  • Kritiskt tänkande
  • Analysförmåga
  • Problemlösning
  • Aktivt lärande
  • Återhämtningsförmåga
  • Stresstålighet
  • Flexibilitet

World Economic Forums rapport The Future of Jobs innehåller avslöjande statistik som understryker hur viktigt fortbildning och vidareutbildning är för företagens fortsatta livskraft.

  • Ca 40 procent av medarbetare kommer att behöva vidareutbildning inom sex månader eller tidigare och 94 procent av ledare och chefer förväntar sig att deras medarbetare ska delta i lärande på jobbet, en ökning från 65 procent 2018.
  • Fler än sex av tio arbetsgivare förväntar sig att fortbildning och vidareutbildning ska löna sig inom ett år.
  • En uppskattning är att arbetsgivare kommer att erbjuda vidareutbildning och fortbildning till mer än 70 procent av sina medarbetare 2025.

93 procent av medarbetarna i millenniegenerationen och generation Z förväntar sig att arbetsgivaren erbjuder vidareutbildning.

2020 tillhörde 50 procent av den amerikanska arbetskraften millenniegenerationen. 2030 kommer det att vara 75 procent. För millenniegenerationen är möjligheten till lärande på jobbet avgörande för om man tackar ja till ett jobb eller söker ett annat.

Personalomsättning kan kosta en organisation mer än hälften av kostnaden för nybörjarjobb och upp till 200 procent av kostnaden för ledande befattningshavare. Fortbildning leder till minskad personalomsättning eftersom det utgör en bråkdel av kostnaden för nyrekrytering och hjälper företagen att behålla sina medarbetare.

Nästa steg till ROI genom fortbildning och vidareutbildning

Det är bevisat att investering i robusta kompetensutvecklingsprogram också driver en sund avkastning för de organisationer som beslutar sig för det.

Men vad bör din organisation fokusera på i första hand?

En riktigt bra början är att skapa ett enkelt ramverk för att stämma av kompetensbehoven mot organisationens strategiska prioriteringar eftersom de kan påverka kärnverksamheten. HR och L&D måste säkerställa att deras arbete är i linje med affärsmålen och kunna följa upp med hjälp av verksamhetens nyckeltal.

Vi vet att behovet av förnyad kompetens ökar på grund av den fortsatt osäkra framtidsutvecklingen. Men många känner inte till hur fortbildning och vidareutbildning kan genomföras snabbt, effektivt och i stor skala. De som gör det har insett att det är väsentligt att automatisera kompetensutvecklingen så att övergripande ROI kan optimeras.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Why upskilling and reskilling are essential for success

Blog Post

Why upskilling and reskilling are essential for success

Here’s the bad news: It’s nearly impossible to pinpoint the exact ROI of upskilling and reskilling your employees.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal