ブログ投稿

Förhindra att medarbetare blir utbrända vid hög personalomsättning

Cornerstone Editors

Många team är mer nedbantade än vanligt efter "Det stora avhoppet". Medan en del företag har svårt att tillsätta lediga platser väntar andra med att anställa på grund av oro inför en potentiell ekonomisk nedåtgång.

För de medarbetare som lämnas kvar är det hårda tider. En SHRM-undersökning från 2021 fann att kvarvarande medarbetare måste hantera överarbete, ensamhet och brist på uppskattning från arbetsgivare och 30 procent kämpar med att klara av den extra arbetsbördan och ungefär lika många känner sig mindre lojala mot sina arbetsgivare. Dessutom undrar mer än hälften om de får tillräckligt betalt.

Det är med andra ord stor risk för att de medarbetare som stannade kvar nu blir utbrända.

Så hur kan företag stödja dessa lojala medarbetare? Vilka förmåner är de mest intresserade av? Hur kan vi skapa en mer motståndskraftig, utbrändhetsskyddad arbetsplats?

Här är sju åtgärder som företag kan vidta för att förebygga mot utbrändhet på arbetsplatsen bland sina kvarvarande medarbetare:

1. Skapa psykologisk säkerhet på arbetsplatsen

När du stödjer dina medarbetares psykiska hälsa måste första steget vara att tala öppet om psykisk hälsa på arbetsplatsen. Om chefer, ledare och HR-professionella prioriterar att diskutera psykisk hälsa öppet är det mer troligt att medarbetare söker hjälp när det behövs — vilket i sin tur minskar risken för att de blir utbrända. Detta kan du göra genom att:

 • Skicka ett regelbundet nyhetsbrev som informerar om vilka förmåner för välmående som finns tillgängliga för medarbetare
 • Etablera workshops för små grupper om tecknen på utbrändhet och hur man minskar stress på arbetsplatsen
 • Göra det till en vana för chefer att börja varje möte med att kontrollera hur alla mår både psykiskt och professionellt

2. Uppmuntra chefer till att visa empati

Forskning av Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) har funnit att “chefers uppträdande förblir bland de vanligaste orsakerna till stress på arbetet.” Enligt Jennifer Moss, författare av “The Burnout Epidemic,” (Utbrändhetsepidemin) är chefer som visar empati det bästa skyddet för medarbetare som riskerar att bli utbrända.

Chefer kan visa empati på ett sätt som betyder något för direkt underställda genom att:

 • Fråga medarbetare om hela deras liv — inte bara deras arbetsprojekt och -uppgifter
 • Lyssna med medkänsla, även när medarbetares feedback kanske är obekväm
 • Vidta åtgärder baserat på feedback för att undvika risken att bli sedd som prestationsinriktad

Moss ger följande exempel på empatiska handlingar: En chef beslutar att skära ner på sitt teams mål. Därför känner de sig inte längre tvingade att jobba helger. En annan chef etablerar ett föräldraforum för att identifiera vad teammedlemmar som är föräldrar verkligen behöver för att må bra på jobbet. Empatiska handlingar gör det möjligt för medarbetare att uppskatta sina arbetsliv och förebygger mot utbrändhet.

3. Erbjud resurser för stresshantering, mindfulness, meditation och coachning

Läranderesurser kan hjälpa medarbetare att vidta proaktiva åtgärder för att hantera sin egen stress och undvika utbrändhet. Användbara resurser inkluderar:

 • En konkret beskrivning av utbrändhet på arbetsplatsen
 • Stresshanteringstekniker
 • Tips för att bygga återhämtningsförmåga på arbetsplatsen
 • Bygga tidshanterings- och projekthanteringskompetenser
 • Insikter i hur man kommunicerar med självförtroende

Chefer kan stödja denna process genom att uppmuntra medarbetare till att tillgå och använda dessa resurser varje dag.

4. Utbilda chefer i hur de coachar och stödjer medarbetare

CIPD-rapporten fann att bara 38 procent av organisationer har utbildat sina chefer i att föra känsliga samtal om psykisk hälsa och välmående med deras direkt underställda. Dessutom känner sig mindre än 30 procent av chefer säkra på att de kan upptäcka tidiga varningstecken på utbrändhet. För att åtgärda detta:

 • Ge chefer utbildning i att diskutera känsliga ämnen med sina medarbetare.
 • Se till att de riktlinjer som ges till chefer om hur de leder avstämningsmöten varje vecka också omfattar information om tecken på potentiell utbrändhet och instruktioner om vad de gör om en direkt underställd tycks kämpa med stress eller överarbete.
 • Erbjud chefer utbildning i coachning och handledning för att hjälpa deras direkt underställda att identifiera och arbeta för att vidta åtgärder mot grundorsakerna till stress.
 • Uppmuntra chefer att "sätta på sin egen syrgasmask först" genom att demonstrera beteenden som främjar psykiskt välmående, såsom att ta semesterdagar, ta sjukdagar när det behövs och skydda sin fritid.

5. Ta en ordentlig titt på medarbetarupplevelsen

Överarbete är inte den enda orsaken till utbrändhet. Enligt L&D-konsulten Ceci Mansilla kan utbrändhet ofta orsakas av en brist på självstyre, otillräckliga erkännanden och belöningar, ensamhet och isolering samt dåligt överensstämmande värderingar mellan chef och medarbetare.

För att eliminera dessa potentiella orsaker till utbrändhet bland dina kvarvarande medarbetare måste du ta en ordentlig titt på hela medarbetarens karriär genom att reflektera över följande frågor:

 • Har du reviderat ditt resultatstyrningssystem så att den tar hänsyn till den nya, nerbantade teamstrukturen?
 • Har du utvecklat metoder för att skapa en känsla av gemenskap bland distans- och hybridarbetare?
 • Har dina medarbetare en klar uppfattning om hur deras arbete bidrar till företagets övergripande mål?
 • Har du kommunicerat företagets uppdrag och värderingar på ett effektivt sätt?
 • Har du ett system på plats för kontinuerlig tvåvägsfeedback?

6. Utvärdera och optimera fördelning av arbetsbörda

Ett av de mest effektiva sätten för att förebygga mot utbrändhet är att se till att medarbetare har en realistisk arbetsbörda. Du kan vidta åtgärder för att uppnå detta genom att:

 • Titta på hur uppgifterna och projekten som lämnades kvar av avgående medarbetare har fördelats
 • Var uppmärksam på team som har blivit hårt nedbantade och identifiera var en medarbetare nu hanterar två eller flera rollers arbetsbördor
 • Uppmuntra chefer att be om medarbetares feedback om arbetsbördor och deadlines
 • Syfta till att optimera arbetsfördelning genom att matcha uppgifter med medarbetare som har relevanta styrkor eller erfarenheter
 • Vara ärlig och transparent om hur länge medarbetare kan tänkas ha en tyngre arbetsbörda — även dåliga nyheter är bättre än inga nyheter

7. Fokusera förmåner på psykisk hälsa och välmående

Studier visar att många företag inte erbjuder vad medarbetare vill ha och att många av dagens medarbetare gärna vill se fler förmåner som stöder psykisk hälsa. Mer specifikt:

 • Mer än två tredjedelar (69 procent) av medarbetare vill ha ett program för välmående på arbetsplatsen, men bara 29 procent av arbetsgivare erbjuder ett.
 • Program för ekonomiskt välmående är viktigt för 73 procent av medarbetare men erbjuds bara av 28 procent av arbetsgivare.
 • Program för stöd till anställda värderas av 71 procent av medarbetare men bara 30 procent av arbetsgivare erbjuder dem.

Med andra ord vänder sig medarbetare till sina arbetsgivare för support, men de flesta arbetsgivare har inget support att erbjuda. Undvik att begå detta misstag genom att använda din budget för medarbetarfördelar med fokus på initiativ för välmående. Du kan minska risken för utbrändhet genom att prioritera förmåner som kan ha en omedelbar inverkan på utsatta medarbetare, som:

 • Coachnings- och mentorskapsprogram
 • En extra betald semesterdag
 • Flexibla arbetstimmar eller möjligheten att arbeta hemifrån

Du kanske också vill överväga förmåner som kan hjälpa medarbetare att hantera externa stressfaktorer, som:

 • Bidrag för barnomsorg
 • Resebidrag
 • Skilsmässostöd
 • Resurser för och rådgivning om ekonomisk planering
 • En hemkontorsbudget för distans- och hybridarbetare
 • Tillgång till mentalvårdsaktörer och meditationslärare online

Se till att du stödjer dina lojala medarbetare

De medarbetare som stannade kvar när deras kollegor gav sig av är de du vill behålla, så det är viktigt att återgälda deras lojalitet genom att investera i deras välmående och vidta proaktiva åtgärder för att mildra risken för att de blir utbrända. Genom att göra det stoppar du inte bara den höga personalomsättningen utan skapar även en mer motståndskraftig och stödjande arbetsplats där dina medarbetare kan utvecklas — även under hårda tider.

関連資料

製品やお客様事例、最新の業界のインサイトなどをご紹介しています。

ソプラ・ステリア社とアクセンス社: パフォーマンス向上のカギとなる学びの文化

お客様事例

ソプラ・ステリア社とアクセンス社: パフォーマンス向上のカギとなる学びの文化

かつてはほとんどの企業で、ほぼ固定化されたスキルセットをもとに、既存の従業員および新入社員を対象とした大規模な人材教育が行われていました。使用するツールは毎回同じで、スキルの陳腐化も比較的ゆっくりとしたペースで進んでおり、企業はおきまりの研修を受講させることで、きちんと生産性を上げることができました。ところが現在では、技術や業務内容、求められるものが急速に変化し、これまでのやり方では通用しなくなりました。あらゆる階層のすべての従業員が常に学び続けることが必要となったのです。そこでコーナーストーンでは、ITサービス会社ソプラ・ステリアの4 ジャン=シャルル・ノワロと、製造業の アクセンス社0の10シリキット・ ベリのまったく異なる業界で働く人の人物にインタビューを行い、こうした変化について聞きました。

お気軽にお問合わせください

人財管理に関して、ご要望、お困りごとについて、コーナーストーンにご相談ください。

© Cornerstone 2024
法的事項