Blog Post

De onlosmakelijke band tussen performance management en medewerkersbetrokkenheid

Stacie Grasberger

Manager at Educe

Het concept van medewerkersbetrokkenheid (employee engagement) bestaat al sinds het begin van de jaren negentig. Het werd geïntroduceerd in het artikel “Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work” in de Academy of Management Journal.

Tegenwoordig bestaan er honderden definities en synonieme termen – zoals medewerkerservaring (employee experience), medewerkersreis (employee journey), werkplekbetrokkenheid (workplace engagement) en (gepeild) medewerkerssentiment (employee pulse) – om uit te leggen wat we precies met medewerkersbetrokkenheid bedoelen: de mate waarin medewerkers hun cognitieve, emotionele en gedragsmatige energie investeren in positieve organisatorische resultaten. Medewerkersbetrokkenheid draait om tevredenheid, welzijn en participatie van medewerkers en wordt daarom traditioneel gemeten met metrics als retentie, verloop en productiviteit.

Maar daarvoor kan ook performance management worden gehanteerd. Performance management is “het continue proces van communicatie tussen een leidinggevende en een medewerker dat gedurende het hele jaar plaatsvindt ter ondersteuning van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen van de organisatie”. Organisaties hebben het traditioneel gemeten als de prestaties van medewerkers ten opzichte van vooraf vastgestelde doelen.

Waarom het koppelen van performance management en medewerkersbetrokkenheid zo belangrijk is

Hoewel medewerkersbetrokkenheid en performance management in het verleden afzonderlijk werden gemeten en gevolgd, zijn organisaties steeds vaker geneigd om de twee met elkaar te verbinden. Het belang van medewerkersbetrokkenheid voor de prestaties van bedrijven en individuele medewerkers wordt namelijk steeds duidelijker.

Van oudsher hebben bedrijven enquêtes gehanteerd om een vinger aan de pols te houden en beter te begrijpen wat belangrijk is voor medewerkers, wat hen boeit en wat hen gemotiveerd houdt. Maar het proces rond performance management is in de afgelopen jaren gaan schuiven.

Organisaties stappen over van de tijdrovende jaarlijkse beoordelingscyclus naar regelmatig geplande check-ins tussen medewerkers en managers. Deze frequentere interacties bieden ruimte voor realtime feedback, bijsturing van medewerkers en de mogelijkheid voor medewerkers om een vertrouwensrelatie met hun manager op te bouwen.

Waarom wordt de relatie tussen medewerker en manager steeds belangrijker?

We zijn gewend geraakt aan flexibelere manieren van werken en communiceren en de nauwere band tussen medewerkers en managers heeft geleid tot zinvollere doelen, die bredere organisatiedoelstellingen ondersteunen.

Deze steeds belangrijker wordende relatie geeft medewerkers meer zicht op de directe invloed die ze hebben op de doelstellingen en het resultaat van de organisatie. Ze hebben bovendien de mogelijkheid om zich aan te passen terwijl ze perspectieven en feedback delen, sterke punten kunnen identificeren en benutten en successen vieren. Deze empowerment biedt medewerkers de gelegenheid om zich verbonden te voelen. Ze voelen zich bovendien verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten en hebben meer inzicht in hun prestaties in de loop van het jaar.

Het resultaat? Gallup meldt in een rapport dat bedrijven met zeer betrokken personeel 23% winstgevender zijn.

Performance management inzetten om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren

Goed performance management koppelt individuele impact direct aan bedrijfsdoelstellingen en schept een cultuur rond de opwinding en voldoening die het ondersteunen van die missie met zich meebrengen. Inzicht in wat uw medewerkers drijft en motiveert, kan u helpen om te bepalen of uw proces voor performance management de medewerkersbetrokkenheid ondersteunt of dat u enkele wijzigingen moet overwegen. Hieronder volgen enkele belangrijke overwegingen:

  • Begrijpen de medewerkers de missie van de organisatie? Zijn ze toegewijd en gemotiveerd om deel uit te maken van deze missie?
  • Ondersteunt de organisatie groei en ontwikkeling voor medewerkers op alle niveaus?
  • Bestaan er gedocumenteerde loopbaantrajecten voor de medewerkers?
  • Wat maakt dat medewerkers bij de organisatie blijven?
  • Voelen de medewerkers zich gesteund door collega’s, managers en leiders?
  • Voelen de medewerkers zich erkend en beloond?
  • Wanneer hebt u het proces voor performance management voor het laatst geëvalueerd?
  • Beschikken uw managers over de training en instrumenten om vaker met hun directe medewerkers in gesprek te gaan?

Hoe u de medewerkersbetrokkenheid behoudt

Het hoge verloop als gevolg van de coronapandemie onderstreept het belang van het scheppen en behouden van een gezonde werkomgeving die de betrokkenheid van medewerkers bevordert. Maar hoe behoud je de solide basis die je hebt opgebouwd? Hoe behoud je de betrokkenheid op lange termijn? Hieronder volgen vijf ideeën:

1) Houd een enquête naar de betrokkenheid van medewerkers

Neem de tijd om de vragen die u in die enquête stelt zorgvuldig te beoordelen. Zullen de antwoorden bruikbare resultaten opleveren die aansluiten bij uw bedrijfsinitiatieven?

2) Welke uitkomsten of veranderingen brengt uw onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid met zich mee?

Bent u als bedrijf of organisatie in staat de resultaten te beoordelen en actie te ondernemen of verbeteringen aan te brengen op basis van de geleverde feedback? Medewerkers moeten merken dat ze een stem hebben, dat hun stem wordt gehoord en dat ze ertoe doen in de organisatie. Als medewerkers feedback blijven geven en geen veranderingen of acties ter ondersteuning van veranderingen zien, dan kan hun betrokkenheid verslappen.

3) Het staygesprek

De meeste HR-professionals zijn bekend met het exitgesprek in het geval dat een medewerker de organisatie verlaat. Maar wat zou u denken van een staygesprek? Weet u waardoor medewerkers bij uw organisatie blijven? Wat vinden ze leuk aan hun baan en aan het bedrijf? Wat houdt ze betrokken? Hoe kunt u medewerkers behouden voordat ze overwegen om te vertrekken? U kunt het staygesprek op verschillende manieren vormgeven – voeg enkele kernvragen toe aan uw enquête naar de medewerkersbetrokkenheid, maak gebruik van de gesprekken met performance managers of vraag de managementteams om in contact te treden met medewerkers.

4) Equipeer uw performance managers

Performance managers vormen een belangrijke schakel tussen uw medewerkers en het bedrijf. Het is belangrijk dat ze voor vertrouwen en goede banden met de medewerkers kunnen zorgen. Performance managers moeten beschikken over de tools en capaciteit om medewerkers te ondersteunen met groei- en ontwikkelingsmogelijkheden, feedback met het management te delen en een band tussen de medewerkers en de organisatie op te bouwen.

5) Open dialoog binnen de organisatie

Stimuleer een open dialoog in uw organisatie die verder gaat dan het houden van een enquête en check-ins met managers. Wordt er in uw organisatie buiten de hiërarchie om vergaderd of houdt u bedrijfsbrede vergaderingen waar medewerkers vragen kunnen stellen en direct antwoord kunnen krijgen? Welke andere mogelijkheden biedt u voor deze interactie en dialoog?

Door performance management en medewerkersbetrokkenheid te koppelen, wordt een cultuur van hoge prestaties en retentie gecreëerd, waardoor organisaties sterker worden en blijven. Een sterk betrokken personeelsbestand leidt tot verbeterde winstgevendheid, hogere productiviteit en minder verloop.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Performance tools that empower managers and employees

Product Tour

Performance tools that empower managers and employees

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal