Blog Post

Maximera karriärmöjligheterna: viktiga insikter för organisationer

Cornerstone Editors

Med dagens snabbrörliga arbetsstyrka är karriärmöjligheter avgörande för att hålla kvar och attrahera de bästa talangerna. Medarbetare vill gärna utveckla sina färdigheter och sin kompetens för att kunna ta nästa steg i karriär.

Undersökningar visar stadigt hur viktigt det är för anställda att se hur de kan utvecklas i sina befintliga roller. En nyligen genomförd undersökning från Lighthouse Research & Advisory och Cornerstone People Research Lab, "Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet", visar att 70 procent av de anställda var mer benägna att stanna inom organisationen om de gavs möjlighet att fortsätta lära sig och utvecklas. Det främsta måttet på framgång för intern karriärutveckling inom EMEA är antalet interna förflyttningar, vilket visar hur ofta medarbetare går vidare till en annan tjänst inom organisationen. De anställda fick också rangordna de viktigaste fördelarna med ökad karriärrörlighet. De angav följande fördelar:

  • Mer nöjda på jobbet
  • Mer trygga med nästa karriärsteg
  • Mer benägna att känna att organisationen uppskattar dem

För att ni ska lyckas hålla kvar era bästa talanger bör organisationen upprätta en dynamisk kultur som främjar karriärutveckling och som stödjer ert arbete med att främja professionell utveckling och möjligheten att ta karriärsteg. Inom EMEA spelar kulturella skillnader en betydande roll för karriärutvecklingsstrategier, något som organisationer måste ta hänsyn till när de tar fram planer för hur de ska hålla kvar sina talanger. En nyligen publicerad artikel från McKinsey & Company innehåller värdefulla insikter om hur man skapar karriärutvecklingsstrategier som tillgodoser en mångsidig arbetsstyrka och främjar inkludering. Genom att införa effektiva utvecklingsstrategier som tillgodoser de bästa och vassaste medarbetarnas behov kan ni se till att samtidigt som medarbetarna utvecklas, så gör även organisationen det.

1) Medarbetarnas önskemål kring karriärutveckling

I dagens snabbt föränderliga arbetsmiljö är det viktigt att de anställda tar personligt ansvar för sin karriärutveckling. De kan inte enbart förlita sig på att deras chefer och HR-avdelningen ska vägleda dem i deras professionella utveckling, utan bör proaktivt utforska utbildningsmöjligheter och olika färdigheter för att utöka sin expertis inom organisationen. Medarbetarna i EMEA får, enligt utbildningsansvariga, allra bäst insyn i utvecklingsmöjligheter via samtal med sina chefer. Data på global nivå visar dock att anställda snarare föredrar teknik som de får utforska själva i 80 procent högre utsträckning än ett samtal med en chef, när det gäller att få reda på vilka karriärmöjligheter som finns i företaget.

Vår undersökning visar att det bästa sättet att lära sig nya färdigheter, enligt medarbetarna, är genom erfarenhet. Bland annat genom att gå en onlineutbildning, delta i branschevenemang och att nätverka med kollegor. Genom att lägga tid och arbete på att utveckla sin kompetens kan medarbetare bli ämnesexperter i sin roll och bidra väsentligt till organisationen. 51 procent av de anställda i EMEA anger att det bästa sättet som företaget kan stödja deras kompetensutveckling på är att ge dem möjlighet att utöka sina kompetens och växa. De kan också proaktivt staka ut sin personliga karriärväg genom att ställa frågor, utvärdera karriärmöjligheter och ta hjälp av AI-baserad teknik för att utforska spännande möjligheter.

Du kan stödja dina medarbetare genom att tillhandahålla verktyg som de kan använda för att skapa en personlig kompetenshöjande utvecklingsplan som identifierar områden där de behöver bli bättre och som de kan använda för att sätta upp mål för sin professionella utveckling. Detta gynnar inte bara dina medarbetare, utan tillför också mervärde till organisationen genom att främja en kultur av kontinuerligt lärande och innovativt tänkande. De medarbetare och organisationer som tar initiativ till och visar en vilja att kontinuerligt utvecklas kommer att ha stora möjligheter att lyckas på dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad.

2) Engagerade och lojala medarbetare genom karriärcoachning och -utveckling

Högpresterande organisationer har en kultur som kännetecknas av medarbetarutveckling och kontinuerlig karriärcoachning, vilket främjar personalrörlighet. Anställda som har en chef som främjar karriärutveckling är två gånger mer benägna att stanna inom organisationen. Och en betydande majoritet (73 %) av de anställda är intresserade av att få information om nya roller inom den egna organisationen. Effektiv karriärcoachning kan vara ett värdefullt verktyg för att hjälpa de anställda att identifiera sina styrkor, intressen och yrkesmässiga utvecklingsmål tillsammans med talangledare. Medarbetare som inte har insyn i interna karriärutvecklingsmöjligheter är dock 61 procent mer benägna att fundera på att säga upp sig eller hitta alternativa roller på andra företag.

Individanpassad utbildning och insyn i möjligheter är topprioriterade områden bland företagsledare inom EMEA, men det finns andra områden som också bör uppmärksammas. Utvecklingsledare har identifierat två effektiva metoder för att främja rörlighet, men de används allt för sällan. Dessa metoder innefattar formella processer som att gå bakom någon annan och ta sig an nya uppgifter, samt en instrumentpanel för kompetens som sätter fokus på kompetensluckor mellan nuvarande och framtida roller. Genom att införa dessa strategier kan ansvaret för karriärrörlighet flyttas från chefer till arbetsstyrkan, vilket gör att medarbetarna får mer att säga till om när det gäller karriärutvecklingsmöjligheter.

Karriärcoachning för att nå nästa nivå är viktigt för att få mer engagerade och lojala medarbetare och en arbetsstyrka som är bättre rustad för att bidra till organisationens framgång. Den professionella relationen mellan arbetsgivare och medarbetare måste gå utöver rekryteringen, och även innefatta en genuin atmosfär där medarbetarna känner en stark samhörighet, uppskattning och gemenskap.

3) AI:s och teknikens förmåga att främja karriärutveckling bland medarbetarna

Organisationer som investerar i kompetensutveckling och personalrörlighet får en arbetsstyrka som är redo för framtiden och nöjdare medarbetare. Att koppla samman noga utvalt innehåll med AI-baserad teknik är avgörande för att främja karriärutveckling. Över hälften av medarbetarna anger att möjligheten att utforska tillgängliga karriärutvecklingsalternativ inom den egna organisationen gjorde att de var mer benägna att stanna på sitt jobb. Cirka en tredjedel (33 %) av organisationerna i EMEA angav att deras anställda har insyn i karriärmöjligheter med hjälp av teknik av något slag. AI-teknik ger HR-personal nya sätt att snabbt identifiera och kategorisera medarbetarnas styrkor för att täppa till kompetensluckor.

Teknik är ett kraftfullt verktyg som du kan använda för att uppnå fantastiska resultat. Organisationer med bättre resultat och som är bättre på att behålla och motivera sina medarbetare använder med 65 procent större sannolikhet teknik som ger en överblick över karriärmöjligheter. Talangledare kan använda AI för att fatta bättre beslut och förse organisationen med individanpassade lärande- och utvecklingsmöjligheter. Denna intelligenta teknik kan jämföra och bedöma kompetens så att ni kan fördela projekt, mål, roller och individanpassade utbildningsmöjligheter på ett strategiskt sätt. Organisationer kan använda sig av AI-baserad teknik för att anpassa lärande- och utvecklingsmöjligheter till medarbetarna inom EMEA. I en nyligen genomförd undersökning från Europeiska kommissionen diskuteras fördelarna med att använda AI i arbetsstyrkan. Med hjälp av AI och maskininlärning kan din organisation få rekommendationer avseende utvecklingsmöjligheter, automatiskt taggat innehåll och påskynda karriärrörlighet med automatiskt genererade karriär- och arbetsvägar.

Skapa en framtidssäkrad arbetsstyrka: vikten av karriärutvecklingsmöjligheter

För att organisationen ska lyckas framåt behöver dina medarbetare ha insyn. Karriärutveckling är ett gemensamt mål för både arbetsgivare och anställda som erfordrar gemensamma insatser. Det är upp till organisationen att förse dem med karriärmöjligheter, tekniska resurser och ledarstöd. Att dra nytta av HR-teknik med aktiv chefscoachning och medarbetarutveckling ger en utmärkt start för att staka ut en väg framåt för alla.

Läs mer om meningsfulla och skalbara utvecklingsmöjligheter för att sätta fart på personalrörligheten i "Klara, färdiga, väx: Byggstenarna för högimpakts-personalrörlighet" redan idag.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Creating a future-proof workforce

Blog Post

Creating a future-proof workforce

The global workforce is changing dramatically, constantly evolving to embrace fresh opportunities and respond to emerging conditions. At the forefront of this evolution are the forces of digitalization, technological advancements and the innovative integration of artificial intelligence. Companies must embark on a digital journey to thrive in this shifting paradigm, transforming their collaboration. This ushers in novel opportunities but poses a set of challenges that both employers and employees must navigate.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal