Blog Post

Utveckla dina medarbetare genom intern rörlighet och aktivt karriärstöd

Cornerstone Editors

På dagens arbetsmarknad är “talent hoarding”, dvs. att försöka gardera medarbetare, närmast att likna vid ett farthinder. Det är ganska vanligt att chefer och ledare håller hårt i medarbetare som är viktiga tillgångar för sitt team. Att tappa en nyckelperson innebär en förlust av talang och att hitta ersättare kan vara både svårt och utmanande.

Det finns olika anledningar till varför "talent hoarding" förekommer. Här följer några exempel:

  • I ett säljteam finns en produktiv och duktig säljare som vill gå en vidareutbildning. Men eftersom säljaren bidrar till en så stor andel av teamets resultat, och indirekt till chefens bonus, sätter försäljningschefen stopp för utbildningen.
  • En maskinoperatör vill utvecklas i jobbet och bli arbetsledare. Företaget har svårt att hitta ersättare och försöker få de operatörer man har att behålla sina befattningar.
  • En kundansvarig som har familj och barn vill gärna övergå till en tjänst som innebär färre resor i jobbet. Medarbetaren är mycket kompetent och förändringen skulle innebära att en ny person behöver utbildas i organisationen.

Dessa är exempel på situationer som ofta leder till att medarbetare slutar eftersom de inte kan se en väg framåt. Du riskerar alltså att dina kompetenta medarbetare söker sig utanför organisationen för att kunna gå vidare i karriären. Resultatet blir negativt för såväl organisationen, företagsledningen som medarbetarna – de kanske hade stannat kvar i en annan roll som bättre motsvarat deras önskemål om de fått chansen.

En nyundersökning av Deloitte visar att bland de deltagare som "inte känner att de får respons på jobbet", kommer 47 procent av Gen Z och 54 procent av Millenniegenerationen att sluta sina anställningar inom ett år. Många företag kämpar ju med att behålla personal och därför är det extra viktigt att inte hamna i ett läge med “talent hoarding” utan i stället försöka hitta nya vägar som får dina medarbetare att känna sig delaktiga, hörda och sedda.

Att till varje pris försöka gardera talang behöver inte vara det enda alternativet för chefer som helst av allt vill behålla högpresterande och värdefulla medarbetare. Trots att det kan ligga nära till hands när medarbetare vill gå vidare i karriären till andra företag hjälper det inte att försöka bromsa dem. Som tur är finns det andra och bättre sätt.

Gardera eller dela talang?

En lösning är talangdelning. Det innebär att chefer och ledare är öppna med vilka behov som finns så att medarbetare från olika team kan välja att arbeta i projekt som passar deras intressen och färdigheter. Delning skapar rörlighet i organisationen och motverkar “hoarding".

Cornerstone genomförde nyligen en undersökning om personalrörlighet där 73 procent uppger att de skulle vara intresserade av att lära sig mer om nya roller och möjligheter i organisationen. Men det förutsätter att medarbetarna också får veta vilka jobb och karriärsteg som är möjliga. En sådan insikt bidrar till att öka intresset för att ta tillvara på de möjligheter som finns inom organisationen. En större öppenhet hjälper till att minska personalomsättningen och skapar intresse för karriär- och kompetensutveckling.

Intern talangutveckling innebär att du får medarbetare som passar mycket bättre i nya roller inom organisationen jämfört med extern rekrytering. Kandidater med rätt kompetens skapar också motivation för chefer och ledare att satsa på personalrörlighet, ta ansvar för lärande och utveckling och stödja medarbetarnas karriärmål.

Utveckla en tillväxtattityd

Företagen blir alltmer medvetna om behovet av en alternativ organisationskultur med stöd för personalrörlighet. En sådan kultur är särskilt viktig efter pandemin och en ny studie av The Wellbeing Project visar på låg resiliens och fortsatt risk för utbrändhet.

Företag som har system för personalrörlighet och karriärvägledning tillämpar en kollektivt tillväxtattityd. Detta innebär att medarbetare erbjuds stöd och hjälp med karriärmål, kontinuerlig tillväxt och kompetensutveckling. Medarbetarna får alltså tillgång till nya val och möjligheter, vilket i sin tur kan minska stress och därmed risk för utbrändhet.

När dina medarbetare får möjlighet att formulera aktiva mål för lärande och utveckling och erbjuds stöd och hjälp istället för att bromsas upp kommer deras intresse för organisationen att öka exponentiellt. När chefer och ledare har en tydlig bild av medarbetarnas mål kan de hjälpa och stödja sina team bättre genom mer riktade och produktiva utvecklingssamtal.

De bästa cheferna uppmuntrar alltid sina medarbetare att utvecklas. Alla vinner på att medarbetarna "jobbar" med ett tillväxtattityd. På så vis stagnerar organisationen inte utan utvecklas helt enkelt i takt med att medarbetarna ständigt sätter upp nya mål och får stöd och hjälp av chefer och ledare.

Bryt silotänkande och frigör potential

När medarbetarna har full insyn i karriär- och kompetensvägar inom en organisation, utvecklas en helt ny värld av tillväxtmöjligheter. “Riv pyramiderna” och behåll dina medarbetare genom att implementera system som ger transparens och öppnar upp karriärmöjligheter. Medarbetarna behöver också tillgång till karriärcoachning och att kunna planera för karriärsteg eller förflyttning. Och det bästa är att de mår bra av det eftersom organisationen står bakom dem hela vägen!

En AI-driven Opportunity Marketplace är en allt större tillgång när det gäller att aktivera personalrörlighet genom att öppna upp karriärvägar. Tekniken ger också tillgång till en värld av karriärmöjligheter och ökad insyn.

Systemen bidrar till att skapa tillväxtattityd därför att medarbetarna kan fokusera på framtiden, lärande och utveckling och förbereda sig för nästa steg i karriären. Chefer och ledare har också nytta av systemen som underlättar coachning och bidrar till att skapa en kultur baserad på karriärtillväxt.

Utöver vanlig karriärvägledning är kanske medarbetare som funderar på nya karriärsteg inte bekväma med att gå direkt till chefen och be om ett utvecklingssamtal. Att då ha tillgång till en marknadsplats där de själva kan söka information är ovärderligt. Det bäddar för produktivare utvecklingssamtal där medarbetarna själva har en förberedd och genomtänkt plan.

Enligt en undersökning 2023 om Personalrörlighet utförd av Cornerstone People Research Lab och Lighthouse Research & Advisory, är medarbetare med tillgång till teknik för självstyrd karriärutveckling 50 procent mindre benägna att planera att säga upp sig jämfört med de som inte har samma insyn. Det är tydligt att med rätt teknik och system på plats kan personalrörlighet bli vanligare inom organisationer och bidra positivt till deras förmåga att behålla medarbetare.

Var agil, inte fragil!

Gamla strategier som "talent hoarding" är inte längre lösningen när det gäller att vinna kampen om att behålla medarbetare och talang. Det ekonomiska klimatet förändras snabbt och många företag känner en allt större osäkerhet. Det gör det viktigare än någonsin att fokusera på att behålla, utveckla och lyfta dina bästa och smartaste medarbetare.

För att göra det behöver företagen implementera system som gynnar tillväxtkultur, utveckling, karriärcoachning och talanghantering. En stark tillväxtkultur tillsammans med transparenta och öppna interna karriärmöjligheter gör att företag och organisationer bättre kan behålla nöjda medarbetare med fokus på tillväxt.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Driving innovation through a data-driven talent strategy

Customer Story

Driving innovation through a data-driven talent strategy

PGS is a global geophysical company with a simple mission; to support the search for affordable and sustainable energy for all. While the company’s primary focus had previously been in oil and gas exploration, this transition to operating in renewables such as offshore wind and carbon storage has been a recent one.

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2024
Legal