Customer Story

Spotlight op Electrolux en Ageas: Leerprogramma's met impact opzetten en onderhouden

Investeren in leercontent kan leiden tot betere bedrijfsresultaten, maar daarvoor is wel een betrokkenheidsstrategie nodig, die ervoor zorgt dat leermaterialen beschikbaar en toegankelijk zijn voor werknemers. Organisaties moeten leerprogramma's op een doeltreffende manier opzetten en onderhouden, zodat ze maximale impact op zowel de werknemer als de organisatie als geheel hebben. Zowel Ageas als Electrolux heeft met succes digitale leerprogramma's opgezet en beide organisaties nemen stappen om betrokkenheid bij werknemers te creëren en ervoor te zorgen dat ze betrokken blijven.

Hoe heeft Electrolux zich voorbereid op de start van de leercampagne?

Electrolux gebruikt formele leernetwerken, op internet gebaseerde kennis en een eigen opleidingsfaciliteit om leren en kennismanagement binnen het bedrijf te organiseren. Voor Electrolux was betrokkenheid onder de werknemers bij het leren een van de belangrijkste aspecten, omdat dat ervoor zorgt dat ze blijven leren en talenten ontwikkelen.

Daarom heeft Electrolux een plan opgezet voor een campagne die meer betrokkenheid bij het leren van werknemers moet bieden en dat plan bestaat uit vier stappen.

1. Ken uw publiek

Electrolux heeft gesprekken met werknemers gevoerd om een leer- en ontwikkelingsstrategie op te zetten die aan de behoeften van werknemers voldoet. Het bedrijf was op die manier in staat om leercontent aan het juiste publiek te koppelen.

2. Verbinding met uw merk

Electrolux gelooft dat een bekende, consistente merkvoering werknemers helpt om geleerde content beter te onthouden en dat de content dan een langere impact op het gedrag van werknemers heeft.

3. Maak het relevant en interessant

Electrolux ontdekte dat vaker uitgevoerde driemaandelijkse leerprogramma's meer betrokkenheid bij werknemers opleverden dan één grote campagne. Werknemers kregen ook badges voor elke cursus die ze hadden afgerond en waren klassementen om de leerervaring op games te laten lijken, zodat werknemers werden gemotiveerd om mee te doen.

4. Prestaties volgen voor belangrijke inzichten

Electrolux hield gegevens van het programma bij om meer inzicht in de cijfers over de afronding van cursussen te krijgen. Het bedrijf gebruikte een oudere campagne als benchmark en daaruit bleek dat hun nieuwe leerstrategie de verwachtingen oversteeg.

Hoe heeft Ageas een strategie voor leercontent met impact opgezet?

Het digitale leerplatform van Ageas is twee jaar geleden opgezet, maar het bedrijf heeft er bewust voor gekozen om werknemers geen toegang tot de volledige database met beschikbare leermaterialen te geven. Het gebruikt een drievoudige strategie die onnodige ruis beperkt en hun werknemers naar de juiste leercontent leidt, zodat ze kunnen groeien en zich ontwikkelen.

1. Genereer één stem

Elke maand werden er belangrijke boodschappen opgesteld vanuit het perspectief van de organisatie, welzijn en leren. Deze belangrijke boodschappen werden via links en content op het digitale platform van Ageas gedeeld, zodat de boodschappen op één lijn lagen en consistent waren.

2. Maak het relevant

Ageas heeft een eigen competentiekader gecreëerd dat werknemers helpt bij het leren en ervoor zorgt dat ze toegang krijgen tot de meest relevante leermaterialen. Een van die kaders is 'Technical Heroes', dat uit negen kerncompetenties bestaat die werknemers meteen op de beginpagina zien staan, elk met links naar relevante materialen. De belangrijkste ontwikkelingspunten werden gespecificeerd en leermaterialen waren eenvoudig toegankelijk en eenvoudig te navigeren, waardoor de werknemers zich bij het leren konden richten op wat het interessantste voor hen was.

3. Leercontent opnemen in het digitale integratieproces

Ageas heeft externe wervingsprocessen in het digitale leerplatform geïntegreerd. Door een combinatie van voorgestelde leermaterialen (specifiek voor de rol of functie van de werknemer) en live introductiesessies verloopt het integratieproces gemakkelijker en consistenter.

De impact van een geslaagde leerstrategie

Investeren in de beste leermaterialen is slechts het halve werk. Als werknemers niet interactief leren en actief met het materiaal werken, wordt het doel van de investering niet bereikt. Leren moet aan de basis van elke bedrijfsbeslissing liggen en leidinggevenden moeten werknemers inspireren om de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkelingstraject te nemen. Met een gezamenlijke mindset gericht op groei binnen de organisatie zijn er talloze mogelijkheden voor innovatie.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Spotlight on Electrolux and Ageas: Preparing for and maintaining impactful learning programs

Customer Story

Spotlight on Electrolux and Ageas: Preparing for and maintaining impactful learning programs

Driving business outcomes from an investment in learning content requires an engagement strategy that makes learning materials available and accessible to employees. Organizations need to launch and maintain learning programs effectively to ensure they have maximum impact on both employees and the business as a whole. Both Ageas and Electrolux have successfully launched digital learning programs, each taking steps to maintain and sustain engagement. How did Electrolux prepare to launch its learning campaign? Electrolux manages organizational learning and knowledge management with formal learning networks, Internet-based knowledge, as well as a company-own education facility. Learner engagement is one of the most important aspects for Electrolux to continuously develop talents. Therefore, Electrolux offers a plan for a learner engagement campaign that includes four main steps. 1) Knowing your audience Electrolux conducted interviews with employees to ensure the company's learning and development strategy would meet their needs. In doing so, the company was able to connect learning content with the right audience. 2) Connecting it to your brand Electrolux believes using familiar, consistent branding helps make learning more memorable to create a long-term impact on its employees' behaviors. 3) Make it relevant and engaging Based on external and internal insights, Electrolux discovered that more frequent quarterly learner programs cultivated higher levels of employee engagement than one large campaign launch. Employees were also awarded badges for each completed course, with leader boards to gamify the learning experience and motivate employees to participate. 4. Track performance for key insights Electrolux tracked and used metrics from the program to gain deeper insights about its course completion rates. Using a previous campaign as a benchmark, Electrolux found that the success of their new learning strategy exceeded expectations. How did Ageas build an impactful learning content strategy? Ageas launched its digital learning platform two years ago but has always been conscious not to overwhelm employees with its vast library of learning material available. Ageas adopted a three-pillar strategy to reduce unnecessary noise and guide its people to the right learning content to spur their growth and development. 1) Generate one voice Key messages were planned each month from business, well-being and learning perspectives. These key messages were conveyed through links and content shared on Ageas's digital platform to ensure messaging was aligned and consistent. 2) Make it relevant Ageas created its own competency framework to guide learners and help connect them with the most relevant learning materials. One such framework is "Technical Heroes," which consists of nine core competencies that employees see right away on the landing page, each with links to relevant materials. By specifying the key areas of development and making learning material easy to access and navigate, learners are able to focus on what is most relevant to them. 3) Weave learning content into the digital onboarding journey Ageas has integrated its remote onboarding processes into the digital learning platform. Leveraging a combination of suggested learning materials (specific to the job or function of the employee) and live induction sessions has enabled a smoother, more consistent onboarding process. The impact of a successful learning strategy Investing in the best learning materials is only half of the equation. If learners are not interacting and engaging with the materials, the investment is not accomplishing its purpose. Learning must be at the core of every business decision, and leaders must inspire employees to take charge of their own development journeys. With a collective growth mindset throughout the business, the opportunities for innovation are vast.

DEIB at Work: Building a Culture of Belonging

On-demand Webinar

DEIB at Work: Building a Culture of Belonging

Continuous learning is key to putting diversity, equity, inclusion, and belonging (DEIB) at the forefront of your organization. And with all the disruption from COVID and the rapid pace of change, this has never been more relevant. In this session, DEIB at Work: Building a Culture of Belonging, you’ll learn: Insights from our interactive customer DEIB workshops (led by our Thought Leadership and Advisory Services Team) – including a quick overview of our DEIB maturity model and some of our top findings from conversations we’ve had with customers on this topic. Learnings from Henry Ford Health who, in the midst of extreme challenges, has doubled down on building a culture of belonging. They’ve built practices that reinforce behaviors that allow people to bring their full selves to work. You’ll come away with tactical approaches and ideas for building your own program and measuring success. Plus, you’ll get an update on Cornerstone’s latest DEIB course offerings and a sneak peek into what’s coming from Cornerstone Studios.

Sharpening Professional Skills in Today’s World of Work

On-demand Webinar

Sharpening Professional Skills in Today’s World of Work

HR professionals know that an organization is only as good as its people. But how can you keep employees engaged, developing, and feeling fulfilled while also staying on top of other pressing tasks? With the rise of resignations and a competitive talent market, there is an increased need to lessen the administrative burden and create a continuous learning culture that is easier to maintain. In this session, Organic Valley discusses how they built a program for building skills that is simple, engaging, and sustainable by pivoting to a more self-directed approach. You’ll learn how to: Make a cultural change from employees perceiving their value as what they do to what they are capable of Use tools and resources to drive content engagement and value Keep the momentum going for learning and development while also freeing up managers to focus on other strategic tasks

Schedule a personalized 1:1

Talk to a Cornerstone expert about how we can help with your organization’s unique people management needs.

© Cornerstone 2022
Legal