Gebruiksvoorwaarden Cornerstone OnDemand

(Laatst bijgewerkt op 10 maart 2020)

Cornerstone OnDemand, Inc. ontwikkelde, bezit en exploiteert samen met zijn volledige dochterondernemingen (gezamenlijk 'Cornerstone', 'wij', 'ons' of 'onze') meerdere websites. Deze gebruiksvoorwaarden ('gebruiksvoorwaarden') regelen de toegang tot en het gebruik van de websites, services, software en applicaties van Cornerstone die online worden aangeboden en/of offline beschikbaar worden gesteld via een pc of mobiel apparaat (gezamenlijk 'de service'). Door de service te gebruiken, stemt u ermee in gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden, tenzij u of uw organisatie een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met ons is aangegaan, in welk geval die voorwaarden prevaleren boven deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bevatten het privacybeleid van Cornerstone door middel van verwijzing.

Cornerstone kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en een dergelijke wijziging zal van kracht worden op de datum die in de gewijzigde gebruiksvoorwaarden wordt vermeld. Als u de service na een wijziging van deze gebruiksvoorwaarden blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden of toekomstige wijzigingen, mag u de service niet (blijven) gebruiken.

1. BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

De service stelt een gebruiker in staat om enkele of alle van de volgende dingen te doen: online inhoud bekijken (bijv. in de vorm van tekst, afbeeldingen, video, flash); online lessen volgen/toetsen maken; contact leggen met andere gebruikers; deelnemen aan online discussies; online community’s maken rond specifieke onderwerpen; functioneringsgesprekken voeren en doelen stellen; opvolgingsplanning uitvoeren; lessen/toetsen maken en/of beheren; lessen/toetsen te koop aanbieden, en goederen en diensten kopen die worden aangeboden door Cornerstone of derden (elk een 'externe partij'). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de service uitbreiden of verbeteren, onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. De service mag niet worden gebruikt voor enig doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden. U mag geen enkel deel van de service reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden.

2. GEBRUIKS- EN TOEGANGSRECHTEN

Met het oog op uw gebruik van de service, verklaart u dat u niet een persoon bent die is uitgesloten van het gebruik van de service volgens de wetten van een toepasselijk rechtsgebied. U stemt er ook mee in om: (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie over u te verstrekken, indien mogelijk gevraagd door registratieformulieren op de service ('registratiegegevens'); (b) de veiligheid van uw wachtwoord en identificatie te handhaven; (c) de registratiegegevens en alle andere informatie die u aan Cornerstone verstrekt te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om te zorgen dat ze nauwkeurig, actueel en volledig blijven; en (d) verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van uw account en voor alle acties die plaatsvinden met behulp van uw account. Als u informatie verstrekt die niet juist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of als Cornerstone redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, heeft Cornerstone het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de service te weigeren.

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door middel van uw account en houdt zich aan alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en buitenlandse wetten, verdragen en voorschriften in verband met uw gebruik van Cornerstone, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot gegevensprivacy. U mag nooit het account van een andere gebruiker gebruiken zonder toestemming. U dient Cornerstone onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of van enig ongeoorloofd gebruik van uw account. Cornerstone is niet aansprakelijk voor verliezen die worden veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van uw account, maar u bent aansprakelijk voor de verliezen van Cornerstone of anderen als gevolg van dergelijke ongeoorloofd gebruik ervan. Alle gebruikersnamen en wachtwoorden blijven eigendom van Cornerstone en kunnen op elk moment door Cornerstone worden geannuleerd, gewijzigd of opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving. Cornerstone is niet verplicht om de werkelijke identiteit of autoriteit van de gebruiker van een gebruikersnaam of wachtwoord te verifiëren.

Door uw e-mailadres aan Cornerstone te verstrekken, stemt u ermee in dat wij het e-mailadres gebruiken om u kennisgevingen met betrekking tot de service, inclusief alle wettelijk vereiste kennisgevingen, per e-mail te sturen in plaats van communicatie per post. We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u andere berichten te sturen, inclusief wijzigingen in functies van de service en speciale aanbiedingen. Als u dergelijke e-mailberichten niet wilt ontvangen, kunt u zich afmelden door de voorkeuren in uw accountinstellingen te wijzigen. Als u zich afmeldt, kunt u mogelijk geen e-mailberichten ontvangen over updates, verbeteringen of aanbiedingen.

3. EIGENDOM VAN INHOUD EN BEPERKTE LICENTIE

Op materiaal in de service zijn de volgende definities zijn van toepassing:

(a) 'Inhoud' verwijst naar alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot foto's, profielen, berichten, notities, tekst, cursussen, toetsen, informatie, muziek, video, advertenties, lijsten en andere inhoud, die te allen tijde overal op de service verschijnen.

(b) 'Gebruikersinhoud' verwijst naar alle inhoud die u uploadt, publiceert, aanbiedt, weergeeft (gezamenlijk 'plaatst') verzendt, verkoopt, deelt en/of anderszins beschikbaar stelt op en/of via de service.

(c) "Inhoud van Derden" betekent alle Inhoud die een Derde post, verzendt, verkoopt, deelt en/of anderszins beschikbaar maakt op en/of via de Dienst.

(d) 'Site-inhoud' verwijst naar alle inhoud die geen gebruikersinhoud of inhoud van derden is.

De service en de site-inhoud zijn eigendom van Cornerstone, diens gebruikers of licentiegevers, met alle rechten voorbehouden. Noch de service, noch enige site-inhoud mag in enige vorm of op enige wijze worden gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, in frames weergegeven, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst, verzonden of verkocht, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cornerstone.

Cornerstone verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van enig deel van de site inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik, en op voorwaarde dat u alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen intact laat. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens.

Uw rechten om inhoud van derden te gebruiken worden beheerst door de toepasselijke licentievoorwaarden van derden die van tijd tot tijd door die derden worden vastgesteld.

Elk gebruik van de service of de site-inhoud anders dan zoals hierin specifiek is toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cornerstone of de toepasselijke externe partij, al naar gelang het geval, is strikt verboden en zal de hierin verleende licentie beëindigen. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht- en handelsmerkwetten. Tenzij hierin expliciet vermeld, mag niets in deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie of anderszins. Deze licentie is op elk moment herroepbaar zonder kennisgeving en met of zonder reden.

Cornerstone kan van tijd tot tijd een campagne van beperkte duur aanbieden aan specifieke Cornerstone-klanten en andere bedrijven of individuele gebruikers om deel te nemen aan gratis online training (een 'digitaal leerevenement'). Deze cursussen worden geselecteerd door Cornerstone en omvatten een subset van Cornerstone's cursuscatalogus van verschillende cursusuitgevers. Op digitale leerevenementen waaraan u deelneemt zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

Cornerstone verzamelt de gegevens die u invoert op het registratieformulier, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres en functietitel. Daarnaast verzamelen we informatie over de cursussen die u hebt gestart en/of voltooid, plus alle gerelateerde transcriptinformatie, zoals uw certificeringen of toetsresultaten.

Cornerstone kan de verzamelde informatie, zoals de cursusinschrijving, delen met uw werkgever zodat zij kunnen leren in welke soorten cursussen hun werknemers zijn geïnteresseerd.

De verzamelde informatie zal ook door Cornerstone worden gebruikt om het digitale leerevenement te evalueren en om te weten welke cursussen moeten worden aangeboden in toekomstige digitale leerevenementen. De gebruikte informatie zal bestaan uit geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens die ook kunnen worden gebruikt om benchmarking te bieden voor cursussen door specifieke industrieën of lokale markten.

Cornerstone bewaart uw gebruikersnaam en uw transcript, zodat u uw cursus kunt voortzetten in een toekomstig digitaal leerevenement, als dit wordt aangeboden.

Cornerstone bewaart de informatie voor een periode van vijf (5) jaar, tenzij u zich, indien van toepassing, specifiek afmeldt voor het programma voor digitale leerevenementen door een e-mail te sturen naar onlinelearninghelp@csod.com.

4. HANDELSMERKEN

'Cornerstone', 'Cornerstone OnDemand' en andere afbeeldingen, logo's, ontwerpen, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en servicenamen van Cornerstone zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of handelsstijl van Cornerstone. Handelsmerken en handelsstijl die door derden in samenwerking met de verkoop of licentie van hun goederen of diensten op de service worden gebruikt, zijn eigendom van de respectieve eigenaar.

Dergelijke handelsmerken en handelsstijl mogen niet worden gebruikt – ook niet als onderdeel van handelsmerken en/of als onderdeel van domeinnamen – in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken. Ze mogen evenmin worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaar.

5. GEBRUIKERSINHOUD

U bent als enige verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud. U begrijpt en stemt ermee in dat Cornerstone naar eigen verantwoordelijkheid, om welke reden dan ook of zonder reden, naar eigen goeddunken gebruikersinhoud kan beoordelen en/of verwijderen (zonder kennisgeving) die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, aanstootgevend of illegaal kan zijn of rechten kan schenden, schade kan berokkenen of de veiligheid van gebruikers of anderen kan bedreigen.

U gaat ermee akkoord dat u geen:

(a) gebruikersinhoud zult plaatsen, verzenden, verkopen, delen of anderszins beschikbaar stellen die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen of lasterlijk is, inbreuk maakt op de privacy van een ander, hatelijk is of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk is;

(b) gebruikersinhoud zult plaatsen, verzenden, verkopen, delen of anderszins beschikbaar stellen die u niet hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming hebt voor het plaatsen, verzenden, verkopen of delen ervan;

(c) gebruikersinhoud zult plaatsen, verzenden, verkopen, delen of anderszins beschikbaar stellen (i) die federale, provinciale, buitenlandse of lokale wet- of regelgeving schendt, (ii) waarvoor u niet de volledige bevoegdheid hebt voor het verspreiden ervan, met inbegrip van alle noodzakelijke licenties en autorisaties, of (iii) die Cornerstone naar eigen goeddunken ongepast acht voor verspreiding via de service;

(d) gebruikersinhoud zult plaatsen, verzenden, verkopen, delen of anderszins beschikbaar stellen die inbreuk maakt op octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy- of publiciteitsrechten of andere eigendomsrechten van een partij; noch headers zult vervalsen of anderszins ID‘s zult manipuleren om de oorsprong van gebruikersinhoud te verhullen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen kosten en kosten voor het maken van back-ups en het vervangen van gebruikersinhoud die u op de service plaatst of opslaat of aan Cornerstone verstrekt. Wanneer u gebruikersinhoud op de service plaatst, machtigt u ons om dergelijke kopieën ervan te maken zoals wij dat nodig achten om het plaatsen en opslaan van de gebruikersinhoud op de service te vergemakkelijken.

6. GEBRUIK VAN DE SERVICE

U stemt ermee in dat u door gebruik te maken van en/of toegang te krijgen tot de service niet het volgende zult doen:

(a) Ongevraagde commerciële e-mail of 'spam' plaatsen, verzenden, verkopen, delen of anderszins beschikbaar stellen. Dit omvat, zonder beperking, onethische marketing, reclame of enige andere handelswijze die op enigerlei wijze verband houdt met 'spam', zoals (i) het verzenden van massale e-mails naar ontvangers die u niet om e-mails hebben gevraagd of met een vals retouradres, (ii) het promoten van een site met ongepaste links, titels of beschrijvingen, of (iii) het promoten van uw site door meerdere identieke inzendingen op openbare forums te plaatsen;

(b) een geautomatiseerd systeem gebruiken of starten, inclusief maar niet beperkt tot 'robots', 'spiders', 'offline readers', enzovoorts, dat toegang heeft tot de service op een manier die meer verzoeken naar de serviceservers stuurt dan een mens redelijkerwijs in dezelfde periode kan genereren met behulp van een conventionele online webbrowser;

(c) materiaal plaatsen, verzenden, verkopen of delen of anderszins beschikbaar stellen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

(d) de service of servers of netwerken die zijn verbonden met de service onderbreken of verstoren, of niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met de service;

(e) de rechten van anderen op welke manier dan ook schaden, stelen, lastigvallen of anderszins schenden tijdens uw gebruik van de service;

(f) zich voordoen als een persoon of entiteit, inclusief, maar niet beperkt tot, een functionaris, forumleider, gids of gastheer van Cornerstone, of valselijk verklaren over of anderszins een verkeerde voorstelling geven van uw band met een persoon of entiteit;

(g) opzettelijk of onopzettelijk toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving schenden;

(h) illegale activiteiten promoten of informatie daarover verstrekken, lichamelijk letsel tegen een groep mensen of een individu promoten, of een wrede handeling jegens dieren promoten;

(i) de reikwijdte van een Cornerstone-service of -product waarvoor u zich hebt geregistreerd, overschrijden door bijvoorbeeld toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de hulpmiddelen waarvoor u geen gebruiksrechten hebt, of door de opmerkingen of inhoud van andere personen te verwijderen, toe te voegen of anderszins te wijzigen; en

(j) persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, inclusief accountnamen, via de service.

U begrijpt dat u door het gebruik van de servicet mogelijk wordt blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, onfatsoenlijk of verwerpelijk vindt. U erkent dat Cornerstone gebruikersinhoud of inhoud van derden niet vooraf screent. U stemt ermee in dat u het gebruik van inhoud van derden of site-inhoud moet evalueren en alle risico's moet dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke inhoud.

7. BELEID VOOR INTELLECTUEEL EIGENDOM

Cornerstone respecteert de intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van anderen, en we vragen u hetzelfde te doen. Het is u verboden om op of via de service inhoud te uploaden, plaatsen of anderszins te verzenden die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom en andere rechten van een andere partij. Cornerstone is niet verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gebruikers en heeft geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud of voor het verlies of de corruptie daarvan.

Het is het beleid van Cornerstone om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken, de accounts van gebruikers die mogelijk inbreuk maken of herhaaldelijk inbreuk maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van Cornerstone en/of anderen, uit te schakelen en/of te beëindigen.

8. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht en toegankelijk is via de service, dient u contact op te nemen met de auteursrechtvertegenwoordiger van Cornerstone, zoals uiteengezet in de Digital Millennium Copyright Act van 1998 ('DMCA'). Uw klacht is alleen geldig onder de DMCA wanneer u schriftelijk de volgende informatie verstrekt:

Een elektronische of fysieke handtekening van een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden;

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, inclusief de locatie ervan binnen de service;

Informatie die redelijkerwijs voldoende is om Cornerstone in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en

Een verklaring, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar te handelen.

De bovenstaande informatie moet worden ingediend bij de volgende DMCA-vertegenwoordiger:

Attn: DMCA Notice

Cornerstone OnDemand, Inc.

Address: 1601 Cloverfield Blvd., Suite 600 South

Santa Monica CA 90404

Telephone: (310) 752-0200

Fax: (310) 496-1654

DE FEDERALE WETGEVING BEPAALT DAT ALS U BEWUST TEN ONJUISTE DOET VOORKOMEN DAT ONLINE MATERIAAL EEN INBREUK VORMT, U STRAFRECHTELIJK KUNT WORDEN VERVOLGD WEGENS MEINEED, EN CIVIELRECHTELIJKE SANCTIES, INCLUSIEF GELDSCHADE, GERECHTELIJKE KOSTEN EN ADVOCAATKOSTEN, TEGEMOET KUNT ZIEN.

De voorgaande vereisten zijn bedoeld om te voldoen aan de rechten en verplichtingen van Cornerstone onder de DMCA, inclusief 17 USC §512(c), maar vormen geen juridisch advies. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend is bedoeld om Cornerstone en zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte te stellen dat uw auteursrechtelijk beschermd wezenlijk is geschonden. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met een advocaat om te weten wat uw rechten en plichten zijn onder de DMCA en andere toepasselijke wetten.

In overeenstemming met de DMCA en andere toepasselijke wetgeving heeft Cornerstone een beleid aangenomen om, in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken van Cornerstone, gebruikers die als herhaalde overtreders worden beschouwd te beëindigen. Cornerstone kan ook, naar eigen goeddunken, de toegang tot de service beperken en/of de accounts beëindigen van gebruikers die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van anderen, ongeacht of er sprake is van herhaalde inbreuk.

9. CORNERSTONE MARKETPLACE

Cornerstone kan van tijd tot tijd goederen en diensten aanbieden via de service, en kan u of andere derden de mogelijkheid bieden om goederen en diensten aan te bieden en/of te kopen voor verkoop aan en/of van derden via de service ('transactie van derden'). Alle transacties die in verband met dit aspect van de service worden uitgevoerd, zijn onderworpen aan en worden beheerst door richtlijnen die Cornerstone van tijd tot tijd laatst (de 'richtlijnen'), evenals deze gebruiksvoorwaarden. De Richtlijnen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving op enig moment, naar eigen goeddunken van Cornerstone worden gewijzigd; u dient de richtlijnen vóór elke transactie met een derde te lezen.

U bent als enige verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de service. Partijen bij een transactie van derden zijn als enige verantwoordelijk voor alle interacties met elkaar, voor het regelen van de betaling en de uitwisseling van de gekochte goederen of diensten, indien van toepassing, en voor de resultaten en uitvoering van een transactie of relatie die via de service is aangegaan met derden. Aankopen van producten of diensten van derden via Cornerstone zijn onderworpen aan de verkoopvoorwaarden van die derden, aangezien deze transacties strikt tussen u en de andere partij zijn de transactie plaatsvinden.

U erkent dat Cornerstone en diens dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, aandeelhouders, agenten, licentiegevers, leveranciers, co-branders of andere partners, werknemers, opvolgers en rechtverkrijgenden (de 'Cornerstone-partijen') niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige actie of inactiviteit van een derde partij bij een transactie, noch voor het niet uitvoeren van activiteiten, het niet betalen van verschuldigde bedragen, of het niet leveren van goederen of diensten zoals beloofd, noch voor enig ander aspect van een transactie met een derde partij. De mogelijkheid om transacties met derden uit te voeren of anderszins met derden te handelen via de service wordt door Cornerstone geleverd 'zoals deze is'. Dergelijke transacties en transacties zijn op eigen risico. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor het opstellen van licentievoorwaarden van derden voor alle gebruikersinhoud die door u aan de service wordt geleverd, dat Cornerstone geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft voor enige schending van dergelijke licentievoorwaarden door derden, en dat u als enige daarvoor verantwoordelijk bent.

10. KOSTEN

Cornerstone kan van tijd tot tijd kosten in rekening brengen voor het gebruik van de service. Onze eventuele kosten worden vermeld in de service. Tenzij anders vermeld, worden onze vergoedingen vermeld in Amerikaanse dollars. U en/of uw organisatie zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten in verband met het gebruik van de service via uw account en voor alle toepasselijke belastingen.

Daarnaast kunnen externe partijen kosten in rekening brengen voor inhoud van externe partijen die zij via de service leveren. De kosten en prijzen die door externe partijen in rekening worden gebracht, zijn beschikbaar in hun vermelding op onze marktplaats. Er kunnen bepaalde belastingen en overheidsheffingen zijn verschuldigd met betrekking tot aankopen die u via de service doet bij externe partijen. Cornerstone is niet verantwoordelijk voor enige transactie tussen u en dergelijke externe partijen, en als gevolg daarvan hebben we geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de geadverteerde artikelen of diensten, de waarheid of nauwkeurigheid van beschrijvingen, of het vermogen van verkopers om te verkopen of kopers om te betalen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke belastingen en overheidslasten.

11. INTERNATIONAAL GEBRUIK

De wereldwijde aard van internet erkennend, stemt u ermee in zich te houden aan alle lokale regels met betrekking tot onlinegedrag en acceptabele inhoud. U stemt er in het bijzonder mee in om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens in het land, het rechtsgebied, de staat en de plaats waar u woont. Cornerstone verklaart niet dat de service geschikt is of beschikbaar is voor gebruik op uw locatie. Toegang tot de service vanuit uw rechtsgebied is op eigen risico en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

12. LINKS

We kunnen links naar andere wereldwijde websites of bronnen verstrekken, of derden kunnen deze verstrekken. Omdat Cornerstone geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent en aanvaardt u dat Cornerstone noch verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, noch deze onderschrijft, noch verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent en aanvaardt u dat Cornerstone niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, hetzij direct of indirect, voor enige schade of voor enig verlies die of dat wordt veroorzaakt of vermoedelijk wordt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke site of bron.

13. SCHADELOOSSTELLING EN VRIJWARING

U stemt ermee in Cornerstone en diens dochterondernemingen, agenten, managers en andere gelieerde bedrijven en hun werknemers, aannemers, agenten, functionarissen en bestuurders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten) die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de service; (ii) uw schending van een voorwaarde van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de bovenstaande verklaringen en garanties; (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten; (iv) uw overtreding van een wet, regel of reglement van de Verenigde Staten of enig ander land; (v) enige claim of schade die ontstaat als gevolg van uw gebruikersinhoud; (vi) de toegang tot en het gebruik van de service door een andere partij door middel van uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode; en (vii) elk geschil dat u hebt met een of meer van onze gebruikers of een externe partij die goederen en diensten levert via de service.

14. DISCLAIMERS

U BEGRIJPT EN STEMT UITDRUKKELIJK IN MET DE VOLGENDE BEPALINGEN:

A. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS OP EIGEN RISICO. DE SERVICE WORDT GELEVERD 'ZOALS DEZE IS' EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. CORNERSTONE EN DIENS FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN AGENTEN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES TEN AANZIEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PRESTATIES EN NIET-INBREUK, OF VAN BESCHIKBAARHEID OF RESULTATEN. CORNERSTONE GARANDEERT NIET DAT (II) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN, (III) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (IV) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN , INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT DOOR U VIA CORNERSTONE IS GEKOCHT OF VERKREGEN, AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN, EN (V) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. CORNERSTONE IS OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD VAN EXTERNE PARTIJEN. ALLE MATERIALEN DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDT GEBRUIKT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR EIGEN RISICO, EN ALLEEN U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR EN ZIET HIERBIJ AF VAN ALLE CLAIMS, OORZAKEN VOOR ACTIE EN SCHADE DIE VOORKOMT UIT OF GELIEERD IS AAN DEZE MATERIALEN. CORNERSTONE AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE FOUT, OMISSIE, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECTEN, VERTRAGING IN WERKING OF OVERDRACHT, STORING VAN DE COMMUNICATIELIJN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN GEBRUIKERSCOMMUNICATIE. CORNERSTONE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE TECHNISCHE STORING OF ANDERE PROBLEMEN VAN ENIG TELEFONIENETWERK OF ENIGE TELEFOONSERVICE, NOCH VOOR TECHNISCHE STORINGEN OF ANDERE PROBLEMEN MET COMPUTERSYSTEMEN, SERVERS OF PROVIDERS, COMPUTERAPPARATUUR OF MOBIELE TELEFOONAPPARATUUR, SOFTWARE, UITVAL VAN E-MAIL OF SPELERS ALS GEVOLG VAN TECHNISCHE PROBLEMEN OF OPSTOPPINGEN OP HET INTERNET OF EEN COMBINATIE DAARVAN, MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN DE COMPUTER, MOBIELE TELEFOON OF ANDERE HARDWARE OF SOFTWARE VAN EEN GEBRUIKER OF ENIGE ANDERE PERSOON MET BETREKKING TOT OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN MATERIALEN OF HET DOWNLOADEN VAN HET WEB EN/OF IN VERBAND MET DE SERVICE.

B. IN GEEN GEVAL ZAL CORNERSTONE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEBRUIKERSINHOUD OF PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN, VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, VAN ENIGE GEBRUIKERSINHOUD DIE OP OF VIA DE SERVICE IS GEPLAATST, OF VAN ENIGE INTERACTIES TUSSEN GEBRUIKERS VAN DE SERVICE, HETZIJ ONLINE OF OFFLINE. U PLAATST GEBRUIKERSINHOUD VOOR EIGEN RISICO OP DE SERVICE.

C. ELKE INHOUD DIE WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDT VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE WORDT OP EIGEN DISCRETIE EN VOOR EIGEN RISICO UITGEVOERD EN U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN.

D. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VIA OF VAN CORNERSTONE ZAL ENIGE GARANTIE VORMEN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS VERMELD.

E. CORNERSTONE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ALLE SITE-INHOUD, SOFTWARE EN ANDERE ITEMS DIE IN OF OP DE SERVICE WORDEN GEBRUIKT OF OPGENOMEN, ALSOOK ALLE SERVICES DIE VIA DE SERVICE WORDEN AANGEBODEN, TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING TE WIJZIGEN.

F. VERWIJZING NAAR ENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, PROCESSEN OF ANDERE INFORMATIE, DOOR MIDDEL VAN HANDELSNAAM, HANDELSMERK, FABRIKANT, LEVERANCIER OF ANDERSZINS, VORMT OF IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING, SPONSORING OF AANBEVELING DAARVAN, OF ENIGE GELIEERDHEID DAARAAN DOOR CORNERSTONE.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN CORNERSTONE, HAAR FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, BEPAALDE OF GEVOLGSCHADE, DIE OOK VOORTVLOEIT UIT ENIGE, OF GEVOLGDE SCHADE ; (II) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN; (III) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN; (IV) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN DE OVERDRACHT NAAR OF VAN ONZE DIENSTEN, (V) BUGS, VIRUSSEN OF DERGELIJKE, DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN NAAR OF VIA ONZE DIENSTEN; EN/OF (VI) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, E-MAIL, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE DIENSTEN, ONGEACHT GEBASEERD OP , CONTRACT, ONRECHTMATIGHEID OF ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE, EN OF HET BEDRIJF AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS MET HET HIERIN BEVATTE TEGENGESTELD, ZAL DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CORNERSTONE JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK OOK, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET MINSTE VAN DE BETAALDE, (i, INDIEN HET BETAALDE BEDRAG: U OP CORNERSTONE VOOR DE DIENST GEDURENDE DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM DAT DE CLAIM(EN) WERDEN; OF (ii) DE SOM VAN DUIZEND DOLLARS ($1.000). HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN CLAIM ZAL DEZE LIMIET NIET UITBREIDEN. TENZIJ ANDERS DOOR DE WET IS TOEGESTAAN, EN KAN GEEN RECHT OP SCHADE VAN ENIGE VORM VAN DE CORNERSTONE PARTIJEN, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DE ACTIE. DE VOORGAANDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET IN HET TOEPASSELIJKE RECHTSGEBIED.

U ERKENT SPECIFIEK DAT CORNERSTONE NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR DE INHOUD OF VOOR HET BELEDIGENDE, AANSTOOTGEVENDE OF ONWETTIGE GEDRAG VAN EEN EXTERNE PARTIJ EN DAT HET RISICO VAN SCHADE UIT HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U LIGT.

16. KENNISGEVING

U erkent dat Cornerstone algemene handelswijzen en aanvullende limieten kan vaststellen met betrekking tot het gebruik van de service. Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of door middel van plaatsing op de website. Cornerstone kan ook kennisgevingen van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of andere zaken verstrekken door middel van kennisgevingen of links naar kennisgevingen aan u in het algemeen op Cornerstone weer te geven. U stemt ermee in dat alle communicatie die we u elektronisch verstrekken voldoet aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk is of op een bepaalde manier wordt afgeleverd en u stemt ermee in de contactgegevens van uw account actueel te houden.

17. ALGEMEEN

Onafhankelijke contractanten. U en Cornerstone zijn onafhankelijke contractanten en er is geen agentschap, partnerschap, joint venture, werknemer-werkgever- of franchisegever-franchisenemer-relatie bedoeld of gecreëerd door deze gebruiksvoorwaarden.

Volledige overeenkomst. De gebruiksvoorwaarden, de informatie die aan u en door u is verstrekt tijdens het aanmeldingsproces en tijdens de upgrade/downgrade van uw account, en alle andere documenten die door verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Cornerstone, regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Cornerstone (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van deze gebruiksvoorwaarden). U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die kan van toepassing zijn wanneer u andere Cornerstone-services, inhoud van externe partijen, software van derden of services van derden gebruikt die via de service worden aangeboden. In geval van enig conflict tussen de voorwaarden in deze gebruiksvoorwaarden en een overeenkomst zullen de voorwaarden in de overeenkomst prevaleren.

Keuze van wet en forum. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met: (i) als u zich in Noord- of Zuid-Amerika bevindt, de wetten van de staat Californië en de federale wetten van de Verenigde Staten van Amerika, ongeacht enig conflict in rechtsbeginselen; of (ii) als u zich niet in Noord- of Zuid-Amerika bevindt, de wetten van Engeland en Wales. U stemt er verder mee in dat elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze gebruiksvoorwaarden of enig vonnis door een rechtbank met betrekking tot deze voorwaarden uitsluitend zal worden voorgelegd in: (i) als u zich in Noord- of Zuid-Amerika bevindt, de staatsrechtbanken of federale rechtbanken van de staat Californië in de County of Los Angeles; of (ii) als u zich niet in Noord- of Zuid-Amerika bevindt, de rechtbanken van Engeland en Wales, en u accepteert hierbij onherroepelijk de exclusieve persoonlijke rechtsbevoegdheid en locatie van deze rechtbanken voor het doel van enige rechtszaak, actie of procedure.

Afstand en scheidbaarheid van voorwaarden. Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of van enige bepaling van de overeenkomst door Cornerstone vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Als een bepaling van de gebruiksvoorwaarden of opgenomen documenten door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de bepaling. De andere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht.

Statuut van beperkingen. U stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of enige wet die het tegendeel aangeeft, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de service of de gebruiksvoorwaarden binnen één (1) jaar moet worden ingediend nadat een dergelijke claim of actie ontstaat, of anders voorgoed wordt uitgesloten.

Kopjes. De kopjes van de secties in de gebruiksvoorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele gevolgen.

Overmacht. Cornerstone is niet verantwoordelijk jegens u als gevolg van enige vertraging of van enig verzuim bij het uitvoeren van haar verplichtingen hieronder die geheel of gedeeltelijk zijn te wijten aan een gebeurtenis buiten de controle van Cornerstone.

Toewijsbaarheid. U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cornerstone. Als toestemming wordt gegeven, zijn deze gebruiksvoorwaarden bindend voor uw opvolgers en rechtverkrijgenden. Elke poging van u om uw rechten, plichten of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden over te dragen, behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, is nietig. Cornerstone kan zijn rechten, plichten en verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden vrijelijk overdragen.

Taal.Cornerstone kan vertalingen van deze voorwaarden of andere voorwaarden of beleidsregels leveren. Vertalingen zijn bedoeld ter informatie. Als er sprake is van een inconsistentie of conflict tussen een vertaling en de Engelse versie, heeft de Engelse versie voorrang.

19. OVERTREDINGEN

Meld eventuele schendingen van de overeenkomst aan:

Cornerstone OnDemand

1601 Cloverfield Blvd., Suite 620S

Santa Monica, CA 90404

United States of America

Attn: General Counsel

Copyright 2020 Cornerstone OnDemand, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Plan een persoonlijk gesprek

Praat met een Cornerstone-expert over hoe wij kunnen helpen met de unieke behoeften van uw organisatie op het gebied van personeelsmanagement.

© Cornerstone 2022
Juridisch