Blogginlägg

Talent Health Index: visar vägen mot en framtidsanpassad strategi

Hur ska du kunna åtgärda problem inom organisationen om du inte vet vad det är som utmärker en hälsosam organisation? Du är inte ensam om att tycka att det är svårt att definiera. Över 80 % av alla organisationer anser att det är krångligt att anpassa sig till föränderliga trender som rör arbetsstyrkan.

Den snabba tekniska utvecklingen, nya förväntningar från medarbetarna och en dynamisk marknadsmiljö har gjort det mer komplext än någonsin att locka till sig, behålla och vidareutbilda talang. Nyckeln till framgång är att anamma en helhetssyn på talanghantering.

Se Cornerstone Talent Health Index (THI) som en kompass som vägleder dig på den här resan. Det är inte bara ännu ett mätvärde – det är ett dynamiskt verktyg som gör det möjligt för dig att utvärdera, planera och optimera talanghanteringsarbetet. När du utforskar allt som THI erbjuder kommer du att upptäcka en guldgruva med insikter som hjälper dig att lyckas.

Förstå Talent Health Index: en helhetssyn

För det första, vad är Talent Health Index?

Föreställ dig att talanghantering är ett pussel där varje bit representerar en dimension av organisationens talanglandskap. THI sätter ihop alla dimensioner till fyra olika mognadsnivåer – Grundläggande, Administrativ, Sofistikerad och Omvandlande – och skapar en helhetsbild för att därigenom driva tillväxt, produktivitet och framgång.

Talent Health Index omfattar hela spektrumet av talangmognad och organisatorisk hälsa, från Grundläggande till Omvandlande. Varje nivå innehåller ett unikt urval av initiativ, med allt från grundläggande efterlevnadsåtgärder till AI-drivna innovationer.

På varje nivå driver följande viktiga dimensioner av talanghälsa din organisation mot resultat i toppklass:

 • Förbättra Kultur & Teknik – ta vara på medarbetarnas potential genom att skala upp utbildning och tillväxt

 • Förfina Innehållsstrategin – sammanställ innehåll som är direkt kopplat till utmaningar så att de kan lösas

 • Förstärk Kompetensstrategin – hjälp personalen att nå sina egna och organisationens mål genom vidareutbildning

 • Underlätta Utbildning & Utveckling – upptäck hur du kan skapa mer engagerande lärandeupplevelser för ditt team

 • Integrera Resultatstyrning – ta reda på hur du sömlöst kopplar ihop utvecklingssamtal med medarbetarutbildning

 • Främja Talangrörlighetunderlätta karriärutveckling så att medarbetarna vet att de har möjlighet att växa inom organisationen

 • Dra nytta av Talangrapportering, Data & Analys – utnyttja AI-driven teknik för att styra datadrivna beslut

THI bidrar även till att minska förtroendegapet på 29 % mellan arbetsgivare och medarbetare när det gäller kompetens. Endast 59 % av medarbetarna svarade att de hade förtroende för hur deras organisationer prioriterar kompetensutvecklingsmöjligheter, jämfört med 88 % av arbetsgivarna. Med THI kan du minska gapet och förtroendeskillnaden.

Forskningsbaserade insikter som förbättrar talanghälsan

Talent Health Index-rapporten, som tagits fram av Cornerstone People Research Lab, baseras på noggrann forskning och data där det fastslås att de flesta organisationer ligger efter med sina initiativ inom talanghälsa. Med utgångspunkt i över 700 företagsledares och 1 400 medarbetares erfarenheter fungerar den som en global vägledning för organisationer genom det invecklade talangutvecklingslandskapet – direkt från dem som precis som du befinner sig i verksamhetens centrum.

Låt oss utforska de fyra olika nivåerna av talangmognad som beskrivs i indexet – Grundläggande, Administrativ, Sofistikerad och Omvandlande – vilka alla erbjuder ett strukturerat ramverk som är utformat för att stärka dig på din resa mot en mer dynamisk och heltäckande talangstrategi.

Grundläggande

I det här inledande skedet kan du tänka på ditt ramverk för talangstrategi som den grund som organisationens framgång bygger på. På den här nivån hanterar du de viktigaste behoven, skapar förutsättningar för tillväxt och ser till att grundläggande standarder efterlevs. Genom att inse hur viktiga de här enkla byggstenarna är kan du lägga grunden till en stabil och smidig talanghanteringsstrategi.

Administrativ

Efter hand utvecklas talanghanteringsstrategin från en manuell till en automatiserad process. Övergången från administrativa uppgifter till mer strategiska initiativ innebär att organisationen kan fokusera på att vässa kompetenser, utforska nya utvecklingsområden och anpassa talangstrategierna till de övergripande företagsmålen. På den Administrativa nivån ligger betoningen på effektivitet, smidig drift och teknisk utveckling, vilket bidrar till ett mer anpassningsbart talangekosystem som snabbare svarar på förändring.

Den genomsnittliga Talent Health Index-poängen i Norden är 86,5, vilket betyder att de hamnar på den (Administrativa) nivån. Många organisationer i Norden kanske inte befinner sig vid startlinjen, men det finns definitivt utrymme och möjligheter för dem att fortsätta utveckla sina talangprogram.

Sofistikerad

I det här skedet inträffar en avgörande förändring: utbildning upphör att vara en sporadisk verksamhet och utvecklas istället till en kontinuerlig utbildningskultur. Analysintegrering blir en ledstjärna som hjälper dig att fatta beslut och utveckla strategier. Kompetens blir ett universellt språk som förenar arbetsstyrkan och bidrar till en sammanhållen syn på organisationens mål. Genom att främja en användarcentrerad miljö underlättar du för medarbetarna att fokusera på tillväxt, innovation och förstklassiga prestationer.

Omvandlande

Den Omvandlande nivån är den högsta nivån av talangmognad. Här drar du nytta av potentialen hos AI-drivna processer i den strategiska personalplaneringen och reagerar inte bara på förändring utan är med och formar den. Smidig beslutsfattning är en självklarhet, vilket gör det möjligt att snabbt anpassa sig till föränderliga branschlandskap. På den här nivån används AI-funktioner för att optimera talanghanteringen och säkerställa att din organisation hanterar utmaningar och utnyttjar möjligheter i en värld under ständig förändring.

Vägen mot en välfungerande arbetsstyrka

Medarbetarna utgör kärnan i alla organisationer och i THI beskrivs tydligt hur du kan tillgodose deras önskemål om utveckling.

 • 41 % av medarbetarna uttrycker att de är osäkra på om de har rätt resurser för att utveckla sina kompetenser

 • 65 % av medarbetarna letar aktivt efter ytterligare utbildningsinnehåll

Utbildningsstrategier är en hörnsten i alla hälsosamma och mogna talangprogram. Organisationer som åtar sig att bygga upp sina medarbetares kompetenser är bättre utrustade för att tackla framtida affärsutmaningar och hålla sina talanger engagerade.

 • 98 % av arbetsgivarna i Norden känner förtroende för sin förmåga att utveckla kompetenser, jämfört med 73 % av medarbetarna

 • 97 % av arbetsgivarna känner förtroende för att de har vad som krävs för att utveckla kompetenser, jämfört med 77 % av medarbetarna

Den här statistiken pekar på en önskan om kontinuerlig vidareutbildning och utveckling och betonar att organisationer behöver sammanställa mångsidiga och engagerande utbildningsmöjligheter. Längtan efter utveckling handlar dock inte bara om innehållet.

 • 62 % av medarbetarna välkomnar coachning och mentorskap, vilket visar hur viktigt det är med personlig vägledning för att stötta potentiell talang

 • 59 % av medarbetarna letar aktivt efter karriärvägledning, något som indikerar ett behov av tydlighet och handledning för att kunna nå professionella mål

Organisationer måste förstå exakt vad medarbetarna behöver för att kunna leverera bättre kompetens- och utvecklingsmöjligheter. Medarbetare i Norden vill förbättra kompetensutvecklingslösningarna som deras organisationer tillhandahåller.

 • 87 % av medarbetarna tycker att det är viktigt att erbjuda fler tillfällen till coachning och mentorskap

 • 82 % av medarbetarna vill att deras organisationer ska erbjuda skräddarsydd, heltäckande karriärvägledning

 • Totalt anser 94 % av medarbetarna att möjligheten att utveckla kompetenser som de är intresserade av bör ingå i kompetensutvecklingslösningar

Att skapa en talangutvecklingskultur är viktigt för att skala upp utbildningen och utvecklingen inom organisationen.

 • Endast 33 % av medarbetarna i Norden säger att deras organisation utnyttjar användarcentrerade verktyg och tekniker för att effektivisera flödet för talangprocesser och information

I en modern resultatstyrningsstrategi är det viktigt att införliva kompetenser och utbildning på ett sömlöst sätt genom att använda metoder som att lyssna aktivt, spåra framsteg och stämma av ofta med medarbetarna.

 • 48 % av organisationerna i Norden säger att resultatstyrning ses som en tvåsidig samarbetsprocess som stöttar såväl företaget som individen

Alla organisationer ligger inte efter när det gäller THI-mognad. Högpresterande organisationer (HPO:er) – de med en högre grad av kundnöjdhet, produktivitet och bibehållande av personal samt bättre övergripande resultat – uppvisade betydligt högre mognadsnivåer. HPO:er hamnade i genomsnitt på den Sofistikerade nivån och lyckades förfina sina innehållsstrategier, förbättra sina kompetensstrategier och integrera sin resultatstyrning.

 • 96 % av medarbetarna på HPO:er anser att deras organisation på ett konkret sätt hjälper dem att utvecklas

 • 92 % uttrycker förtroende för sin organisations talangutvecklingsinitiativ

 • 96 % anser att deras arbetsgivare bryr sig om dem och deras utveckling

Utvecklas genom självutvärdering

De här viktiga resultaten är inte bara siffror. De innehåller insikter som kan användas för att utforma din organisations resa mot talanghälsa. När medarbetarna uttrycker ett behov av mer resurser, utbildningsinnehåll, coachning och karriärvägledning sätter det fokus på områden där riktade insatser från organisationerna kan göra stor skillnad.

THI can hjälpa dig att förstå hur din organisation ligger till i relation till alla de här mätvärdena när du använder dem för att bedöma ditt företag. Du kan använda THI för att hitta luckor, kartlägga framsteg och skapa en förbättringsplan. Det kan hjälpa dig att ta nästa steg på vägen mot dina mål, oavsett om din organisation fortfarande befinner sig på den Grundläggande nivån eller närmar sig den Omvandlande nivån.

Skapa förutsättningar för ett tåligt talangekosystem

Genom att påbörja den här resan anpassar du dig inte bara till framtiden – du är med och formar den. Som HR-administratörer, teknikansvariga, talangrekryteringsansvariga och företagsledare är det ni som har möjlighet att frigöra organisationens sanna potential. Talent Health Index fungerar som en pålitlig kompanjon som ger dig insikter och strategier och vägleder dig genom de komplexa aspekterna av talangstrategiomvandlingen.

Framtiden väntar och med Talent Health Index är du redo att leda din organisation mot resultat i toppklass. Utnyttja kraften som en helhetssyn på talanghantering innebär. Låt Talent Health Index visa vägen till en revolutionerande talangstrategi.

Upptäck de datadrivna insikterna du behöver för att ta din organisation till nästa nivå genom att läsa mer om Talent Health Index här.

Mer information

Vill du lära dig mer? Utforska våra produkter, kundberättelser och det senaste i branschen.

Understanding the workforce readiness gap: Strategies for HR professionals

Blogginlägg

Understanding the workforce readiness gap: Strategies for HR professionals

The workforce readiness gap is a pressing concern that echoes through HR departments worldwide, whispering of untapped potential and missed opportunities. Picture a bridge stretching between the cliffs of talent and necessity, prompting employers to ponder: Are we sufficiently equipping our workforce for the challenges of tomorrow?

Boka ett personligt möte

Prata med en Cornerstone-expert om hur vi kan hjälpa dig med just din organisations personalbehov.

© Cornerstone 2024
Juridiskt