Artificiell intelligens

AI som gör grovjobbet åt dig

Vi levererar skräddarsydda upplevelser för människor och snabbare, smartare och djupare insikter för ditt företag.

Vi är stolta över att mer än 6 000 organisationer över hela världen har förtroende för oss.

intertek
allegis
rsm
trinet
alaska airlines
ups

Hur Cornerstone AI fungerar för människor och för företag

Designa en intelligent talangmarknad
Omvandla kompetenser i rätt skala
Skapa personligare upplevelser
Fatta snabbare beslut för ditt företag
Berättelser 
 från Cornerstones kunder

Berättelser 
 från Cornerstones kunder

“ Cornerstone sätter kompetens i centrum och utnyttjar AI:s förmåga till fullo för att förbättra och personanpassa människors upplevelse. Idag har mer än 20 000 anställda en tydlig vision av sina korta och långsiktiga möjligheter inom SNCF och vilka kompetenser de behöver skaffa sig för att gå vidare på sin valda karriärväg. ”
Dummie Person

Dummie Person

Chef för Talent Management & Senior Managers, SNCF Voyages

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Lärande i sammanhang

En skräddarsydd och självdriven utvecklingsupplevelse

Öppen arkitektur

Utformad för sömlösa samband och maximal flexibilitet

Utveckling i rätt riktning

En kompetensplattform för allt och alla

Intelligenta insikter

Specialbyggda AI-motorer som gör grovjobbet åt dig

Cornerstone är mer än en produkt. Vi är din partner.

Cornerstone är mer än en produkt, vi är din partner.

I mer än två decennier har vi varit ledande inom talang- och personalinnovation för att kunna hjälpa våra kunder att ligga i framkant. Vårt expertteam har djup förståelse för era unika talangutmaningar och möjligheter - med ett orubbligt fokus på våra kunders framgång. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att leverera enastående upplevelser och resultat som betyder något för ditt företag.

Related Resources

Want to keep learning? Explore our products, customer stories, and the latest industry insights.

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Kundberättelse

Spotlight på Electrolux och Ageas: Förbereda och genomföra effektiva utbildningsprogram

Om man vill uppnå affärsresultat genom att investera i lärande krävs en engagemangsstrategi som gör utbildningsmaterial tillgängligt och lättåtkomligt för medarbetarna. Organisationer måste lansera och genomföra utbildningsprogram på ett effektivt sätt för att de ska ha maximal effekt för både medarbetare och verksamheten som helhet. Både Ageas och Electrolux har framgångsrikt lanserat digitala utbildningsprogram som stöds av aktiviteter som håller uppe engagemangsnivån. Hur förberedde sig Electrolux för att lansera sin utbildningskampanj? Electrolux hanterar utbildning och kunskapshantering inom organisationen via formella nätverk för lärande, internetbaserad kunskap samt på företagets egna utbildningsanläggning. Deltagarnas engagemang är en av de viktigaste aspekterna för Electrolux kontinuerliga utveckling av talanger. Electrolux föreslår en plan för deltagarengagemang bestående av fyra huvudsteg. 1. Lär känna din målgrupp Electrolux genomförde intervjuer med medarbetare för att säkerställa att företagets utbildnings- och utvecklingsstrategi skulle möta deras behov. Företaget kunde därmed koppla utbildningsinnehåll till rätt målgrupp. 2. Koppla lärande till ditt varumärke Electrolux anser att användningen av välbekanta, konsekventa varumärken hjälper till att göra utbildningen mer minnesvärd och har en långsiktig inverkan på medarbetarnas beteenden. 3. Gör lärande relevant och engagerande Baserat på externa och interna insikter upptäckte Electrolux att mer regelbundna utbildningsprogram varje kvartal gav högre nivåer av medarbetarengagemang än en enda stor kampanj. Medarbetarna tilldelades också märken för varje genomförd kurs, med resultattavlor för att förstärka utbildningsupplevelsen och motivera dem. 4. Följ upp resultat för viktiga insikter Electrolux spårade och använde statistik från programmet för att få djupare insikter om hur många som genomförde kursen. Genom att jämföra med en tidigare kampanj upptäckte Electrolux att deras nya utbildningsstrategi överträffade förväntningarna. Hur skapade Ageas en effektiv strategi för utbildningsinnehåll? Ageas lanserade sin digitala utbildningsplattform för två år sedan men har alltid varit försiktiga med att inte överväldiga medarbetarna med sitt stora bibliotek av tillgängligt utbildningsmaterial. Ageas utformade en strategi med tre pelare för att minska onödiga distraktioner och styra medarbetarna till rätt utbildningsinnehåll för att stimulera deras tillväxt och utveckling. 1. Skapa en gemensam röst Varje månad planerades huvudbudskap utifrån pespektiven affärsverksamhet, välbefinnande och lärande. Huvudbudskapen förmedlades sedan via länkar och innehåll som delades på Ageas digitala plattform för att säkra att de hängde ihop och var konsekventa. 2. Gör det relevant Ageas skapade sitt eget kompetensramverk för att guida deltagarna och hjälpa dem hitta det mest relevanta utbildningsmaterialet. Ett sådant ramverk är ”Technical Heroes”. Det består av nio kärnkompetenser som medarbetarna kan se direkt på första sidan, med länkar till relevant material. Genom att specificera nyckelområden för utveckling och göra utbildningsmaterialet lätt att komma åt och använda kan deltagarna fokusera på det som är mest relevant för dem. 3. Väv in utbildningsinnehåll i den digitala onboardingen Ageas har integrerat sina onboardingprocesser på distans med den digitala utbildningsplattformen. Genom att använda en kombination av föreslagna utbildningsmaterial (specifika för medarbetarens jobb eller funktion) och introduktionssessioner live har gett en smidigare, mer konsekvent onboardingprocess.. Effekten av en framgångsrik utbildningsstrategi Att investera i det bästa utbildningsmaterialen är bara halva jobbet. Om deltagarna inte engagerar sig i materialet uppnår investeringen inte sitt syfte. Lärande måste vara kärnan i varje affärsbeslut och ledare måste inspirera medarbetare att ta ansvar för sin egen utveckling. Med ett gemensamt tillväxttänk i hela verksamheten är möjligheterna för innovation enorma.

En fullt integrerad lösning för virtuellt lärande

Datablad

En fullt integrerad lösning för virtuellt lärande

Dagens medarbetare är mer utspridda än någonsin och att kunna lära nytt och kommunicera oavsett plats är avgörande för en framgångsrik verksamhet. Din organisation behöver därför stötta medarbetarna med lärande och verktyg som möjliggör detta var de än befinner sig. Med Saba Meeting kan du erbjuda virtuell utbildning av hög kvalitet där team kan lära sig och kommunicera effektivt tillsammans. Saba Meeting är en helt integrerad virtuell klassrumslösning. Den hjälper dig skapa interaktivt och engagerande virtuellt lärande med funktionalitet som breakout-sessioner, desktop, delad skärm och videodelning, whiteboardtavlor för samarbete, enkäter, textchatt under sessionen, emojis med mera.

Spotlight on Electrolux and Ageas: Preparing for and maintaining impactful learning programs

Kundberättelse

Spotlight on Electrolux and Ageas: Preparing for and maintaining impactful learning programs

Driving business outcomes from an investment in learning content requires an engagement strategy that makes learning materials available and accessible to employees. Organizations need to launch and maintain learning programs effectively to ensure they have maximum impact on both employees and the business as a whole. Both Ageas and Electrolux have successfully launched digital learning programs, each taking steps to maintain and sustain engagement. How did Electrolux prepare to launch its learning campaign? Electrolux manages organizational learning and knowledge management with formal learning networks, Internet-based knowledge, as well as a company-own education facility. Learner engagement is one of the most important aspects for Electrolux to continuously develop talents. Therefore, Electrolux offers a plan for a learner engagement campaign that includes four main steps. 1) Knowing your audience Electrolux conducted interviews with employees to ensure the company's learning and development strategy would meet their needs. In doing so, the company was able to connect learning content with the right audience. 2) Connecting it to your brand Electrolux believes using familiar, consistent branding helps make learning more memorable to create a long-term impact on its employees' behaviors. 3) Make it relevant and engaging Based on external and internal insights, Electrolux discovered that more frequent quarterly learner programs cultivated higher levels of employee engagement than one large campaign launch. Employees were also awarded badges for each completed course, with leader boards to gamify the learning experience and motivate employees to participate. 4. Track performance for key insights Electrolux tracked and used metrics from the program to gain deeper insights about its course completion rates. Using a previous campaign as a benchmark, Electrolux found that the success of their new learning strategy exceeded expectations. How did Ageas build an impactful learning content strategy? Ageas launched its digital learning platform two years ago but has always been conscious not to overwhelm employees with its vast library of learning material available. Ageas adopted a three-pillar strategy to reduce unnecessary noise and guide its people to the right learning content to spur their growth and development. 1) Generate one voice Key messages were planned each month from business, well-being and learning perspectives. These key messages were conveyed through links and content shared on Ageas's digital platform to ensure messaging was aligned and consistent. 2) Make it relevant Ageas created its own competency framework to guide learners and help connect them with the most relevant learning materials. One such framework is "Technical Heroes," which consists of nine core competencies that employees see right away on the landing page, each with links to relevant materials. By specifying the key areas of development and making learning material easy to access and navigate, learners are able to focus on what is most relevant to them. 3) Weave learning content into the digital onboarding journey Ageas has integrated its remote onboarding processes into the digital learning platform. Leveraging a combination of suggested learning materials (specific to the job or function of the employee) and live induction sessions has enabled a smoother, more consistent onboarding process. The impact of a successful learning strategy Investing in the best learning materials is only half of the equation. If learners are not interacting and engaging with the materials, the investment is not accomplishing its purpose. Learning must be at the core of every business decision, and leaders must inspire employees to take charge of their own development journeys. With a collective growth mindset throughout the business, the opportunities for innovation are vast.

Boka ett personligt möte

Tala med en Cornerstone-expert och diskutera din organisations unika behov för personalhantering.

© Cornerstone 2022
Juridiskt